СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШут Микола  Іванович

Шут
Микола Іванович

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Науковий доробок Миколи Івановича Шута не обмежується визначними досягненнями у фундаментальній фізиці та фізиці полімерних наносистем. Широке визнання вчений отримав також за інноваційні підходи до навчання фізики у вищій та середній школі, просвітницьку діяльність. Народився 3 січня 1942 р. у с. Димер Вишгородського району на Київщині. У 1959 р. вступив на фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині — Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Отримав диплом із відзнакою, пройшов дійсну строкову службу в армії. Професійний шлях розпочав учителем фізики фізико-математичної середньої школи № 54 м. Києва. Після закінчення аспірантури у 1969 р. працював на посадах інженера, асистента кафедри, доцента, відповідального секретаря прий­мальної комісії, заступника декана фізико-математичного факультету КДПІ ім. О.М. Горького. У 1991 р. обраний завідувачем кафедри загальної фізики,

з 1992 р. — професор. Нині обіймає посаду завідувача кафедри загальної та прикладної фізики. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію «Дослідження впливу наповнювачів на теплофізичні властивості деяких частково кристалічних полімерів». З 1975 по 1980 рр. виконував обов’язки вченого секретаря Наукової ради АН України «Тепломасообмін у технологічних процесах». У 1990 р. захистив докторську дисертацію «Теплові процеси та релаксаційні явища в полімерах і композиціях на їх основі». У 1992–1994 рр. М. Шута запросили експертом комітету критичних технологій НАН України. Спільно з колегами провів експертизи сотень проектів, кращі з яких сприяли розвитку технічного прогресу в Україні. Микола Іванович є одним із засновників наукової школи в галузі молекулярної фізики і теплофізики полімерів та наносистем на їх основі. Має 5 авторських свідоцтв на винаходи та 10 авторських свідоцтв на корисну модель. Одним із найвідоміших відкриттів було встановлення взаємозв’язку структурної і механічної релаксації у полімерах. Підготував 6 докторів педагогічних наук та 13 кандидатів фізико-математичних наук. Автор близько 500 наукових та навчально-методичних праць у галузі теплофізики, фізики полімерів та дидактики вищої і середньої школи. У співавторстві написав підручники нового покоління рекомендовані МОН України «Фізика 7», «Фізика 8» та «Фізика 9», головною особливістю яких є високий фундаментальний рівень у поєднанні з доступністю викладу та чітка орієнтація змістового матеріалу на патріотичне виховання учнів; у складі колективу підготовлені навчальні програми з фізики для вищої та загальноосвітньої школи. Член президії НАПН України, член секції «Загальна фізика Наукової ради МОН України», входив до складу Бюро Українського фізичного товариства, член комісії з фізики при МОН України. Голова спеціалізованої вченої ради у НПУ імені М.П. Драгоманова. Член редколегій низки фахових видань, головний редактор часопису НПУ імені М.П. Драгоманова серії «Фізика і математика у вищій та середній школі». Микола Іванович — почесний професор Кам’я­нець-Подільського університету імені Івана Огієн­ка, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Відзначений Почесною грамотою Верховної Ради Украї­ни, медалями «Ветеран праці», Григорія Сковороди та Володимира Мономаха НАПН України, А.С. Макаренка.

Mykola I. Shut
Academician of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, DSc (Physics and Mathematics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chairman of General and Applied Physics Department, the National Pedagogical Dragomanov University. Fields of research: molecular physics and thermal physics of high-molecular compounds, creation of nanosystems based on them; relations between structural and mechanical relaxation in polymers.