СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСолоха Дмитро  Володимирович

Солоха
Дмитро Володимирович

Завідувач кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, Міжнародної кадрової академії.
Дмитро Володимирович Солоха — фахівець в галузі економіки та управління соціально-економічним розвитком в умовах ринку та невизначеності. Народився 16 лютого 1971 р. у м. Маріуполь Донецької області. Закінчив інженерно-економічний факультет Приазовського державного технічного університету за спеціальністю «Економіка і управління в металургії». З 1986 по 1991 рр. Дмит­ро Солоха — заступник секретаря комітету комсомолу Маріупольського металургійного інституту. З 1997 по 2001 рр. працював на посаді лаборанта, згодом — асистента кафедри менеджменту і маркетингу Приазовського державного технічного університету. Кандидатську дисертацію на тему «Управління ефективним розвитком промислових підприємств» захистив у 2005 р. у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

В 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки. Докторську дисертацію на тему «Формування механізму розвитку регіональних соціально-економічних систем» захистив у 2013 р. в Донецькому державному університеті управління. Нині Дмитро Володимирович обіймає посаду завідувача кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв. Здійснює підготовку магістрантів, аспірантів, докторантів економічного профілю. Під його керівництвом проводяться наукові дослідження, які мають державну реєстрацію за тематикою «Дослідження розвитку крос-культурних відносин в економічному просторі України» та «Обґрунтування імперативів інноваційного провайдингу регіону». Викладає дисципліни «Стратегічний менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Інноваційний менеджмент». Коло наукових інтересів професора Д.В. Солохи — дослідження теоретико-методологічних основ та практики організації ефективного функціонування та управління соціально-економічними системами, забезпечення сталого інноваційного конкурентоспроможного розвитку потенціалу су­б’єк­тів господарювання в довгостроковій перспективі за умов ринку та невизначеності на засадах синергетичної економіки. Дмитро Солоха є автором понад 140 науково-методичних праць, серед яких 19 колективних, 3 — одноосібних монографії, 15 монографій — у спів­авторстві, 7 підручників і 3 навчальних посібники, рекомендованих МОН України. За його загальною редакцією видано 2 монографії, рецензовано понад 10 науково-методичних видань з економіки та менеджменту. Нагороджений золотими медалями «За достижение в образовании», «За достижение в науке» Міжнародної кадрової академії, грамотою Донецької обласної державної адміністрації. Дмитро Володимирович є членом редакційних колегій наукових видань, включених до Переліку наукових фахових видань України, виконує обов’язки відповідального секретаря наукового журналу «Інтелект ХХІ». Життєве кредо: «Робота — на результат!»

Dmytro V. Solokha
DSc (Economics), Prof., Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine and International Personnel Academy.

Chairman of the Department of Economics and Management, Kyiv National University of Culture and Arts. Fields of research: theoretical and methodological bases and practice of organization of effective operation and management of socio-economic systems, providing with sustainable innovative competitive development of potential of business entities in the long-term perspective under the conditions of market and uncertainty on the basis of synergetic economy.