СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСлівінська Любов  Григорівна

Слівінська
Любов Григорівна

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

Доктор ветеринарних наук, професор.
Любов Григорівна Слівінська зробила значний внесок у вивчення хвороб тварин, які виникають на ґрунті порушення обміну речовин. Розробила науково обґрунтовані методи діагностики, засоби лікування і профілактики хвороб, що успішно використовуються в практиці багатьох господарств та сільськогосподарських ферм України. Народилася 4 березня 1959 р. у Львові. У 1984 р. закінчила із відзнакою ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту (нині Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького). Працювала старшим лаборантом кафедри анатомії сільськогосподарських тварин. З 1990 по 1993 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі внут­рішніх незаразних хвороб тварин (науковий керівник професор Й.Л. Мельник), де потім обіймала посаду асистента кафедри. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Вплив тимогену і гомотину на

неспецифічну резистентність телят і їх ефективність при аліментарній диспепсії». З 2000 р. — доцент кафед­ри внутрішніх хвороб тварин. У 2011 р. захистила докторську дисертацію «Анемія корів у західній біогеохімічній зоні України» (науковий консультант — професор В.І. Левченко). З 2012 р. обіймає посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики. З 2014 р. — професор. Основні напрями наукових досліджень: сучасні методи діагностики незаразної патології сільськогосподарських і домашніх тварин, розробка методів лікування та засобів превентивної терапії для збереження здоров’я та забезпечення продуктивності тварин. Любов Слівінська вивчала причини поширення у корів західної біогеохімічної зони України аліментарно-дефіцитної і мієлотоксичної анемій та анемічного синдрому за хронічної гематурії, особливості етіології, мікроелементного та В12- і Вс-вітамінного складу крові, популяційної вікової структури еритроцитів, стану перекисного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту. Проведено сканувальну електронну мікроскопію органів сечовидільної системи за хронічної гематурії, що дало можливість встановити у частини корів розвиток урогенітальної карциноми та розкрити один із патогенетичних елементів хвороби. За результатами досліджень теоретично та експериментально обґрунтовано окремі патогенетичні механізми, методи діагностики, комплексної групової терапії і профілактики анемій. Любов Слівінська є автором понад 200 наукових праць, монографії «Анемічний синдром за хронічної гематурії корів», 47 методичних рекомендацій і типових програм, співавтором другого тому підручника «Внутрішні хвороби тварин», 5 посібників та 2 довідників, 15 патентів, 2 технічних умов. Під керівництвом професора Л.Г. Слівінської кандидатські дисертації захистили А.Р. Щербатий, В.Л. Федорович, Т.М. Гудима. Готуються до захисту 4 кандидатські та 2 докторські дисертації. Виконувала обов’язки заступника голови проф­кому університету. Входить до складу редакційної колегії газети «Світ університету». Заміжня, виховує доньку Христину.

Liubov G. Slivinska
DSc (Veterinary Medicine)?, Prof.

Chairperson of the Department of Animal Internal Diseases and Clinical Diagnostics, the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi. Fields of research: modern methods of non-contagious pathology diagnosis of farm and domestic animals, development of methods of treatment and preventive therapy means to maintain health and to ensure productivity; cow anaemia study in the western biogeochemical area of Ukraine.