СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПроцевський Олександр Іванович

Процевський
Олександр Іванович

Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік Міжнародної кадрової академії.
Напрям наукової діяльності Олександра Івановича Процевського — гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами. Викладацький стаж досвідченого педагога майже 60 років. Народився 28 березня 1929 р. у с. Мальцівка Корочанського району Курської області (РФ). Служив юнгою на мінному тральщику Чорноморського військового флоту, котрий знешкоджував міни в Чорному морі — за це потім отримав статус учасника бойових дій. У 1956 р. закінчив Харківський юридичний інститут імені Л.М. Кагановича (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Упродовж 1956–1958 рр. працював помічником прокурора м. Севастополь. З 1959 по 1987 рр. діяльність Олесандра Процевського пов’язана із Харківським юридичним інститутом, де пройшов шлях від аспіранта до професора. З 1964 р. — доцент кафедри трудового, колгоспного та земельного

права, 1968 р. — завідувач кафедри трудового права, а з 1973 р. — професор кафедри. Згодом обіймав посади завідувача кафедри, проректора з навчальної роботи. У 1961 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Робочий день та робочий час за радянським трудовим правом», у 1972 р. — докторську «Метод правового регулювання трудових відносин». З 1991 р. Олександр Іванович працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди: професор, декан юридичного факультету, нині — завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права. Лекції О.І. Процевського перетворюються не просто на передачу знань від викладача до студента, а на уроки життя. Коло наукових інтересів професора О.І. Процевського: методологія трудового права України, об’єк­тивні закономірності імплементації норм Європейського Союзу у національне законодавство Украї­ни. У науковому доробку — 280 праць. З них 9 монографій, 2 підручники, 15 навчальних посібників, а також 2 коментарі до Кодексу законів про працю України. Основні праці: «Гуманізм норм трудового права» (1982), «Шляхи забезпечення балансу інтере­сів сторін трудового договору» (2006), «Трудове право. Методичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання» (2007), «Чи є підстави для перегляду системи права України?» (2009), «Методологічні засади трудового права» (2014). Підготував понад 40 кандидатів юридичних наук та 8 докторів наук. Він є членом редколегії низки науково-популярних видань. Заслужений діяч науки України (1980), нагороджений 6 державними медалями, 2 нагородами МОН України: «За наукові досягнення» та «Петро Могила», грамотами Харківської облдержадміністрації.

Oleksandr I. Protsevskyi
Corresponding Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, DSc (Law), Prof., Academician of International Personnel Academy.

Chairman of the Department of Civil and Legal Disciplines, Economic and Labour Law, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: methodology of the labour law of Ukraine, objective regularities of EU standards implementation into the national legislation of Ukraine.