СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПроцевський Віктор  Олександрович

Процевський
Віктор Олександрович

Декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Доктор юридичних наук, професор.
Служінню справі законності та правопорядку також присвятив своє життя син Олександра Івановича Процевського — Віктор Олександрович. Педагогічну діяльність з підготовки висококваліфікованих правників він успішно поєднав з роботою за фахом та організацією наукової роботи, продовжуючи розвивати напрям, започаткований батьком «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». Народився 9 травня 1954 р. у м. Севастополь. У 1976 р. закінчив слідчо-прокурорський факультет Харківського юридичного інституту імені Ф.Е. Дзержинського. Професійний шлях почав слідчим про­куратури Дзержинського району м. Харкова, зго­дом — по­мічником військового прокурора Харківського гар­нізону. Упродовж 1979–1981 рр. навчався в аспі­ран­турі Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, захистив кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання відсторонення від роботи». В період 1981–1987 рр. Віктор Олександрович — старший викладач, доцент, заступник декана з навчальної роботи

факультету електроніки Харківського інституту радіоелектроніки. З 1987 по 1990 рр. — завідувач сектору Всесоюзного науково-дослідного інституту охорони вод Державного комітету СРСР з охорони природи. Упродовж 1990–1991 рр. — помічник прокурора Севастопольської міжрайонної природоохоронної прокуратури. З 1992 по 1994 рр. — завідувач сектором нормативно-правового забезпечення природоохоронної діяльності Українського наукового-дослідного центру охорони вод Міністерства природи України. З 1994 р. — декан юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та трудового права, директор Інституту економіки і права. У 2007 р. отримав вчене звання професора, у 2012 р. захистив докторську дисертацію «Приватноправове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин». Під керівництвом професора В.О. Процевського розробляється науковий напрям «Гармонізація трудового законодавства за європейськими стандартами». У колі наукових інтересів вченого: адміністративне право, екологічне право, трудове право. Він є автором 100 наукових праць, з них 2 монографій, 1 підручника, 11 навчальних посібників. За успіхи у підготовці педагогічних та наукових кадрів, організацію наукової роботи та особисті досягнення Віктор Процевський відзначений медалями «Захиснику Вітчизни» (1999), «10 років прикордонним військам України» (2003), почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Харківської обласної державної адміністрації. Він є відмінником освіти України, ветеран прокуратури Криму. Переможець ХV обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» в номінації «Кращий декан Слобожанщини» (2013). Життєве кредо Віктора Олександровича: «Ставити все під сумнів».

Viktor O. Protsevskyi
DSc (Law), Prof.

Dean of the Law Faculty, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Fields of research: administrative law, environmental law, labour law; harmonization of labour legislation with European standards.