СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПаска Марія  Зіновіївна

Паска
Марія Зіновіївна

Декан факультету харчових технологій та біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького

Доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Марія Зіновіївна Паска — провідний фахівець з фізіології та гігієни харчування, технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових продуктів. Розробляє та впроваджує інноваційні технології виробництва м’яса та м’ясних продуктів з метою покращення технологічних властивостей, збереження показників їх якості за рахунок використання рослинної сировини функціонального призначення. Досліджує особливості фізіологічних параметрів організму, прояви поведінкових реакцій та рівень ендокринно-метаболічних процесів у бугайців різних типів вищої нервової діяльності волинської та поліської м’ясних порід у різні періоди онтогенезу. Розробляє ефективні способи корекції функціонального стану організму тварин та їх м’ясної продуктивності з урахуванням типів вищої нервової діяльності. Народилася 31 березня 1977 р. у с. Добросин Жовківського району Львівської області. У 1999 р. закінчила із відзнакою

Львівську державну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького, має спеціалізацію «Ветсанітарія і ветсанекспертиза». Другу вищу освіту отримала в Харківському державному університеті харчування і торгівлі за спеціальністю «Технологія харчування», інженер-технолог. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Фізіологічний стан та продуктивність бугайців за дії солей дефіцитних мікроелементів і їх хелатних комплексів з цистеїном» (науковий керівник — академік УААН Р.Й. Кравців), а у 2014 р. — докторську дисертацію «Функціональний стан і продуктивність молодняку волинської та поліської м’ясних порід залежно від типу вищої нервової діяльності» (науковий консультант — професор Д.Ф. Гуфрій). Пройшла шлях від асистента до доцента, а з 2011 р. — завідувач кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького. З 2014 р. обіймає посаду декана факультету харчових технологій та біотехнології. Марія Паска є автором 325 праць, з них 240 наукового та 75 навчально-методичного характеру. У доробку вченої 2 навчально-методичних посібники із грифом МОН України «Технологія тваринних жирів», «Технологія маргаринів та промислових жирів», 3 навчальні посібники з грифом МАП України, 10 патентів на винаходи, 5 технічних умов. У співавторстві підготовлено навчальні програми «Основи фізіології та гігієни харчування», «Інно­ваційні технології м’ясних продуктів», «Методологія харчової науки», «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» для підготовки бакалаврів та магістрів. Марія Зіновіївна керує науковою темою «Скорочення втрат та підвищення якості м’яса, розробка та вдосконалення технології м’ясних та олійно-жирових виробів». Вона є експертом проектів наукових досліджень і розробок МОН України, працює у секції «Біологія, біотехнології харчування». Під керівництвом професора Марії Паски готується до захисту 1 кандидатська дисертація І. Сімонової та виконуються 4 кандидатські дисертації В. Вовка, О. Маслійчук, Н. Сташевської, Н. Дубіняк та 1 докторська дисертація Б. Галуха. За високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджена почесними грамотами Міністерства аграрної політики України, голови Львівської облдержадміністрації, відзнакою Міністерства освіти і науки України. Заміжня, виховує доньок Ольгу та Анну.

Maria Z. PASKA
DSc (Veterinary Medicine), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine.

Dean of the Faculty of Food Technology and Biotechnology, Chairperson of the Department of Technology of Meat, Meat and Oil and Fat Products, the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyi. Fields of research: development of new kinds of meat, oil and fat products with additives of functional properties.