СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПалига Євген  Миколайович

Палига
Євген Миколайович

Завідувач кафедри економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі Української академії друкарства

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, член-кореспондент Академії підприємництва та менеджменту України.
Біографія Євгена Миколайовича Палиги — вченого-економіста, ефективного управлінця, завзятого трудівника, патріота — ?може стати взірцем для кожної молодої і амбітної людини, яка прагне досягти на своєму життєвому шляху високих вершин. Народився 15 серпня 1944 р. у с. Чаниж Буського району Львівської області. Закінчив сільське професійно-технічне училище, Золочівський сільськогосподарський технікум. У 1965–1967 рр. служив у лавах Радянської армії. З 1967 р. працював на виробничому об’єднанні «Львівхімсільгоспмаш», де пройшов всі щаблі кар’єрного росту: слюсар, інженер-технолог, начальник бюро, начальник цеху, начальник відділу, заступник генерального директора. Без відриву від виробництва у 1975 р. закінчив Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка. У 1986 р. за участь у створенні нового покоління сільськогосподарських машин з хімічного захисту рослин нагороджений орденом «Знак Пошани». Економіст Євген Миколайович обіймав інженерні та керівні посади вищого менеджменту великих промислових підприємств Львівщини. Завдяки організаторським здібностям, виробничому досвіду призначений директором Львівського мотозаводу, який очолював з 1987 по 2004 рр. Впровадив у виробництво сучасні новітні технології машинобудування. Опікувався поліпшенням житлових умов працівників. Завдяки його ініціативі зведено три багатоповерхові будинки. Пізніше створив тисячі нових робочих місць в ринкових структурах малого та середнього бізнесу. Водночас чимало часу віддавав науковій роботі. У Львівському інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську (1995), докторську (2002) дисертації. З 2004 р. Євген Миколайович кардинально змінює характер діяльності, пріоритетом обирає науково-педагогічну роботу, очолив кафедру економіки підприємства та маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі Української академії друкарства, у 2005 р. йому присвоєно вчене звання професора. Започаткував нові напрями підготовки фахівців поліграфії, що успішно акредитовані МОН України за найвищим ІV рівнем, заснував наукову школу, яка здійснює наукові дослідження з формування інноваційної інфраструктури підприємства видавничо-поліграфічної сфери. Під керівництвом Є.М. Палиги створена міжкафедральна наукова лабораторія, де проводяться дослідження бакалаврами, спеціалістами, магістрами та аспірантами. Наукові інтереси професора Є.М. Палиги стосуються актуальних теоретико-методологічних і прикладних проблем управління промисловим виробництвом в умовах приватизаційних і постприватизаційних відносин. Написав праці з побудови корпоративних моделей управління у виробничій сфері, оцінювання ефективності функціонування та розвитку корпоративного сектору української економіки, менеджменту видавничо-поліграфічних


підприємств. За його керівництвом та безпосередньою участю виконано понад 20 госпдоговірних і бюджетних тем, близько 50 проектів з приватизації та реструктуризації підприємств. Опублікував 3 монографії, 6 навчальних посібників, 2 підручники з грифом МОН України (2010, 2013). У науковому доробку також 120 публікацій у фахових виданнях України та за її межами. Упродовж останнього десятиріччя Євген Миколайович є одним з небагатьох спеціалістів щодо проблем корпоративного управління, членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, опонував дисертаційні роботи у Києві, Донецьку, Хмельницьку, Львові, Тернополі, Ужгороді. Під його керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій, нині — науковий керівник і консультант здобувачів 2 докторських та 5 кандидатських робіт. У 2008 р. обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Економіка підприємства». Учасник понад 30 міжнародних нау­кових конференцій, семінарів і симпозіумів, проходив стажування з метою вивчення ринкової економіки ЄС, США, Індії та Японії. Має «Свідоцтво про винаходи» (1989), Міжнародні сертифікати Німеччини (1990–1994),

Бельгії (1991), США (1992), відзнаку Міжнародного університету менеджменту в Мексиці «Діамантова Зірка» (1993). За вагомий внесок у розвиток економічної науки, підготовку фахівців для поліграфії, практичне впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки для становлення конкурентоспроможної, інноваційної і високотехнологічної держави нагороджений почесною відзнакою економістів України (2014), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» (2015). Визнаний як відомий учений та знаний фахівець Львівщини за розвиток наукової сфери у 2015 р. За внесок у духовний розвиток України отримав Апостольське Благословення з Ватикану (04.07.2014). Свою довіру Євгену Миколайовичу висловлювали земляки, обирався депутатом районної ради (1987), Львівської обласної ради народних депутатів (1994). Життєве кредо: «Найважливіші завдання людства пов’язані і будуть вирішені в першу чергу за рахунок глибини і сили людського духу». Син Ігор Євгенович Палига — кандидат медичних наук, один з перших в Західній Україні почав працювати над застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, нині — директор ТзОВ «Клініка репродукції людини «Альтернатива».

Yevhen M. Palyha
DSc (Economics), Prof., Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Corresponding Member of the Academy of Entrepreneurship and Management of Ukraine.

Chairman of the Department of Enterprise and Marketing Economics in Publishing and Printing Complex, the Ukrainian Academy of Printing. Fields of research: theoretical and methodological, applied problems of manufacturing management in terms of privatization and post-privatization relationships; corporate management model in production; management of publishing and polygraphic companies.