СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПадерно Юрій  Борисович

Падерно
Юрій Борисович

Завідувач лабораторії тугоплавких сполук рідкісноземельних металів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (1970–2005)

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, почесний професор Шаньдунського технічного університету (м. Джінань, КНР).
Наукова діяльність Юрія Борисовича Падерно присвячена вирішенню актуальних проблем фізики твердого тіла. Він яскравий представник та продовжувач наукової школи матеріалознавців, створеної членом-кореспондентом HAH України Г.В. Самсоновим. Вагомим є особистий внесок Ю.Б. Падерно у розвиток наукових досліджень в галузі створення, вивчення електронної будови і фізичних властивостей, у розробку технологій одержання та впровадження у виробництво нових матеріалів на основі тугоплавких сполук перехідних і рідкісноземельних металів. Юрій Борисович народився 3 вересня 1932 р. у м. Щурово Московської області, невдовзі сім’я переїхала до Києва. У 1955 р. з відзнакою закінчив металургійний факультет Київського політехнічного інституту. Трудовий шлях почав у 1955 р. інженером Інституту металокераміки та спеціальних сплавів (нині — Інститут проблем матеріалознавства

ім. І.М. Францевича НАН України). 3 1970 по 2005 pp. завідував лабораторією тугоплавких сполук рідкісноземельних металів. У 1962 p. захистив кандидатську дисертацію, з 1964 р. — старший науковий співробітник. Багато років виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої ради із захисту дисертацій. У 2000 p. отримав диплом на відкриття «Явище флуктуючої валентності атомів рідкісноземельних елементів у сполуках» із пріоритетом від 1963 та 1965 pp. та нагороджений дипломом і пам’ятною медаллю Російської академії природничих наук імені П.А. Капіци «Автору наукового відкриття». Основна тематика досліджень Юрія Борисовича — розробка технології вирощування досконалих монокристалів, вивчення закономірностей формування кристалічної структури і фізичних властивостей індивідуальних та багатокомпонентних фаз на основі боридів перехідних і рідкісноземельних металів у залежності від електронної будови, характеру міжатомної взаємодії та валентного стану атомів. Ці технології впроваджені у виробництво високоефективних, надійних та довговічних катодно-емісійних матеріалів на основі гексаборида лантану з підвищеною міцністю та термостійкістю, інструментальних матеріалів для обробки в’язких і пластичних матеріалів тощо. Ю.Б. Падерно є автором та співавтором понад 500 наукових публікацій, 6 монографій, має 11 авторських свідоцтв на винаходи. Учні Ю.Б. Падерно захистили 15 кандидатських дисертацій. Праці вченого широко відомі серед науковців США, Німеччини, Франції, Словаччини, Польщі, КНР, Японії, Швейцарії, Росії. Читав лекції у провідних університетах світу, виступав на багатьох міжнародних наукових конференціях, входив до Міжнародного наукового комітету по бору, боридам та спорідненим сполукам. Нагороджений Почесною грамотою та медаллю Кабінету Міністрів України, премію НАН України за цикл робіт «Закономірності формування структури та властивостей матеріалів на основі боридів рідкісноземельних елементів». Під керівництвом Ю.Б. Падерно плідно працювали і працюють співробітники лабораторії к.ф.-м.н. В.Б. Філіпов, к.т.н. Н.Ю. Шицевалова, к.т.н. А.Б. Лященко, к.т.н. В.М. Падерно, м.н.с. З.В. Січкар, м.н.с. А.В. Євдокимова, провідні інженери Ю.Я. Матвеєв і Г.М. Мартиненко та багато інших, завдяки яким вдалося реалізувати численні ідеї і розробки Юрія Борисовича щодо створення нових матеріалів для сучасної техніки.

Yurij B. Paderno
PhD (Engineering), Senior Researcher, Professor Emeritus of Shandong Technical University (Jinan, China)

Head of the Laboratory of Refractory Compounds of Rare Earth Metals, Frantsevych Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine (1970–2005). Fields of research: solid state physics; technology development for obtaining and introduction into the manufacture new materials based on refractory compounds from transition and rare earth metals.