СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПадерно Варвара  Миколаївна

Падерно
Варвара Миколаївна

Старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, почесний професор Шаньдунського технічного університету (м. Джінань, КНР), док-тор матеріалознавства Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
За багато років наукової діяльності Варвара Миколаївна Падерно має вагомий доробок у галузі виробництва та дослідження процесів фазо- і структуроутворення широкого класу нових функціональних та інструментальних матеріалів на основі тугоплавких сполук, які отримують методами порошкової металургії та спрямованої кристалізації, визначення можливостей їх використання у якості деталей виробів для задоволення потреб сучасної техніки. Народилася 7 листопада 1931 р. у Києві. У 1950 р. із золотою медаллю закінчила середню школу, у 1955 р. — із відзнакою металургійний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю «Фізика металів». Трудову діяльність почала у 1955 р. інженером, згодом — молодшим та старшим науковим співробітником Інституту металокераміки та спеціальних сплавів НАН України

(нині — Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України). У 1966–1971 рр. Варвара Миколаївна — вчений секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства Президії НАН України. З 1971 р. продовжила працювати в ІПМ НАН України на посаді старшого наукового співробітника, у 1982–1986 рр. — завідувача лабораторії структурних досліджень енергонапружених матеріалів, потім — старшим науковим співробітником та виконуючим обов’язки завідувача лабораторії №60 (тугоплавких сполук рідкісноземельних металів). У 1964 р. В.М. Падерно захистила кандидатську дисертацію, у 1967 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Порошкова металургія». Наукові інтереси В.М. Падерно стосуються сфери електронографічного, рентгенографічного та елек­тронно-­мікроскопічного дослідження реальної структури тугоплавких сполук перехідних та рідкісноземельних металів і композиційних матеріалів на їх основі; вивчення впливу умов експлуатації на ступінь зміни структурних параметрів досліджуваних матеріалів; розробки та дослідження закономірностей формування структури та характеру міжфазової взаємодії нового класу спрямовано закристалізованих самоармованих керамічних композиційних матеріалів на основі боридів та підвищення експлуатаційних характеристик катодно-емісійних матеріалів. Має понад 300 наукових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях та 6 авторських свідоцтв на винаходи. За запрошенням читала лекції у наукових закладах Європи, Америки та КНР, брала участь у багатьох симпозіумах, конференціях та семінарах. Варвара Миколаївна — ветеран Великої Вітчизняної війни. Нагороджена медалями: «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні», «65 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «Медаллю Г.К. Жукова». Понад 50 років Варвара Миколаївна була вірною дружиною, однодумницею та беззмінним співробітником Юрія Борисовича Падерно (світла пам’ять). Їх син Дмитро Юрійович Падерно — кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика металів». Нині він обіймає посаду провідного наукового співробітника Інституту технічної теплофізики НАНУ, заступника директора Інституту промислової екології. Онук Антон Дмитрович — фахівець в галузі інформаційних технологій.

Varvara M. Paderno
PhD (Engineering), Senior Researcher, Professor Eme­ritus of Shandong Technical University (Jinan, China).

Senior Researcher at the Frantsevych Institute for Problems in Materials Science, the NAS of Ukraine. Fields of research: material science of refractory nonoxigen compounds based on composite materials, produced by powder metallurgy or precision metallurgy methods; real structure investigations of different refractory constituent functional composite materials.