СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Матковський Орест  Іллярович

Матковський
Орест Іллярович

Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, почесний розвідник надр, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Ореста Ілляровича Матковського колеги та учні називають класиком української мінералогії. Понад 60-річна науково-педагогічна, організаторська і громадська діяльність вченого пов’язана з Львівським національним університетом імені Івана Франка, де пройшов шлях від студента до заслуженого професора. Гідний продовжувач традицій вчителя академіка Євгена Лазаренка, очолює наукову мінералогічну школу. Народився 17 листопада 1929 р. у с. Терпилівка Підволочиського району на Тернопільщині У 1953 р. із відзнакою закінчив геологічний факультет Львівського університету, а згодом — аспірантуру. Обій­мав посади асистента, доцента, завідувача кафедри мінералогії (1974–1999), декана геологічного факультету (1980–1996), директора інституту геології та мінералогії золота, кольорових металів і алмазів України (1994–1999), з 1999 р. — професор кафед­ри мінералогії.

Розробив і читав низку спецкурсів, за його керівництва на факультеті відкрито екологічну спеціальність, підготовлено фахівців-геологів для слаборозвинених країн. Основні напрями досліджень: загальна, регіональна і прикладна мінералогія, мінералогія та корисні копалини України, історія науки. Автор і співавтор понад 500 праць, з яких 15 монографій, 3 підручники, 2 навчальних посібники, 2 словники, 3 довідково-інформаційних видань і 2 літературно-публіцистичних (про академіка Євгена Лазаренка). Оригінальними є підручники «Генезис мінералів» (2003, 2007) і «Основи мінералогії України» (2009), навчальний посібник «Прикладна мінералогії» (2002). Новаторську монографію О.І. Матковського «Акцессорные минералы гранитоидов Осницкого комплекса Волыни» (1956, 1957) перекладено і опубліковано в Японії. Серед інших монографій: «Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині» (1960), «Минералогия и петрография Чивчинских гор Украинских Карпат» (1971), «Геология и полезные ископаемые Украинских Карпат» (ч. 1, 1976, ч. 2, 1977), «Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутних месторождений Закарпатья» (1984), «Природные кристаллы Украины» (1990), 5 книг із серії «Мінерали Українських Карпат». Вчений відкрив один новий мінеральний різновид, понад 10 мінералів раніше не відомих на території України, вперше склав схематичну карту мінералогічного районування території України. Розробки сприяли відкриттю трьох родовищ золота в Закарпатті. Організатор низки наукових конференцій та наукових читань імені академіка Є. Лазаренка, на яких у 2016 р. виступив з доповіддю про стан реалізації вченого щодо підготовки монографічного зведення з мінералогії України та мінералогічного словника-довідника (енциклопедії) Карпатсько-Балканської гірської системи. Учасник ХХVІІ міжнародного геологічного конгресу (Москва); ХІ (Новосибірськ), ХІІІ (Варна) конгресів міжнародної мінералогічної асоціації. Тривалий час очолював вчену раду із захисту дисертацій, член експертної ради ВАК України. Головний редактор наукового видання «Мінералогічний збірник», віце-президент Українського мінералогічного товариства. Лауреат Державної премії України в галузі нау­ки і техніки (1983). Нагороджений грамотою Верховної Ради України, Подякою Кабінету Міністрів України, орденом «Дружби народів», 5 медалями.

Orest I. Matkovskyi
DSc (Geology and Mineralogy), Prof., Academician of the High Education Academy of Sciences of Ukraine, Honorary Prospector, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Honoured Professor of Mineralogy Department, the Ivan Franko National University of Lviv. Fields of research: mineralogy of Ukraine, general and applied mineralogy, history of science. He is the head of the Lviv Mineralogical School, has discovered more than 10 minerals unknown in Ukraine before.