СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМедведєв Віталій  Володимирович

Медведєв
Віталій Володимирович

Головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 7 грудня 1939 р. у Харкові. Становлення та наукові досягнення В.В. Медведєва нерозривно пов’язані з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», де працює з 1958 р. Здобувши вищу освіту у Харківському сільськогосподарському інституті імені В.В. Докучаєва (1965) і закінчивши аспірантуру при Інституті ґрунтознавства, Віталій Медведєв здолав складний шлях від техніка лабораторії фізики ґрунтів до директора інституту (1997–2004). З 2004 р. — головний науковий співробітник інституту. У 1969 р. захистив кандидатську, у 1982 р. — докторську дисертацію, з 1990 р. — професор, з 1993 р. — академік НААН. Спрямованість наукової діяльності В.В. Медведєва зумовлена дослідженнями фізичних властивостей ґрунтів України, що включає експериментальні пошуки закономірностей трансформації властивостей ґрунту під впливом сільськогосподарської та

меліоративної діяльності суспільства, обґрунтування параметрів необхідної рослинам фізичної будови орного шару ґрунту для екологічної оптимізації способів його обробітку, визначення ролі фізичного стану ґрунтів у розвитку новітніх напрямів у землеробстві. Істотним є внесок професора В.В. Медведєва у вивчення гранулометричного складу, структури, щільності будови, твердості та водно-фізичних властивостей ґрунтів. Агрофізичним дослідженням присвячено 30 фундаментальних монографій, виданих в Україні та за кордоном. Загалом вчений написав понад 900 наукових публікацій. В.В. Медведєв зробив винятковий внесок у розвиток таких напрямів наукової діяльності, як моніторинг ґрунтів, комплексний метод бонітування, теоретичне обґрунтування мінімізації механічного навантаження на ґрунт, нульового й точного обробітку, спеціальні види агроґрунтового районування, оцінка агроінвестиційної привабливості ґрунтового покриву. Ідеї академіка НААН В.В. Медведєва покладено в основу «Стратегії збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України» (2012) — фундаментальної колективної праці багатьох вітчизняних вчених. Наукова школа В.В. Медведєва налічує багато послідовників. Брав участь у законотворчій діяльності щодо ґрунтових ресурсів. Постійно виконує науково-експертну роботу як член редколегій журналів («Поч­воведение», Москва; «Агрохімія і ґрунтознавство», Харків; «BodenKunde», Німеччина, «ISTRO-INFO», США), рецензент та експерт ФАО (Рим) та INTAS (Брюссель), член Комітету з Державних премій України, член Національного комітету ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Президент української філії та член бюро Міжнародного товариства дослідників у галузі обробітку ґрунту (ISTRO), президент українського відділення та член бюро Європейського товариства з охорони ґрунтів (ESSC), віце-президент комісії з фізики ґрунтів Міжнародного союзу ґрунтознавців (1994–1998) і почесний член товариств ґрунтознавців Румунії, Польщі та Республіки Молдова. З командою співробітників брав участь у понад 20 міжнародних наукових проектах. Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, почесною відзнакою УААН, медаллю В.В. Докучаєва та премією імені академіка В.Р. Вільямса.

Vitaliy V. Medvedev
Academician of NААS, DSc (Biology), Prof., Honoured scientist of Ukraine.

Senior Researcher of National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky». Fields of research: spatial heterogeneity of soil properties, soil physical properties assessment, monitoring of soil cover, pedotransfer functions, degradation of Chernozems, interaction of soil and agricultural machinery.