СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛевенець Володимир  Вікторович

Левенець
Володимир Вікторович

Начальник відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-хімічний інститут»

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Народився Володимир Вікторович Левенець 12 червня 1951 р. на Донеччині. Дитинство минуло у м. Краматорськ, де закінчив середню школу. У 1972 р. вступив на фізико-технічний факультет Харківського державного університету. Отримав диплом за спеціальністю «Ядерна фізика» та продовжив навчання в аспірантурі вишу. У Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» працює з 1980 р., де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до начальника відділу. Наукова діяльність вченого спрямована на дослідження взаємодії випромінювання з речовиною, розробку ядерно-фізичних методів аналізу та їх використання в матеріалознавстві, ядерній енергетиці, екології, медицині шляхом розвитку методології і експериментальної бази неруйнівних методів аналізу. На першому етапі досліджень Володимир Левенець експериментально визначив перерізи збудження рентгенівського випромінювання внутрішніх оболонок атомів прискореними частинками більшості елементів періодичної таблиці. На основі

отриманих даних розробив абсолютний елементний аналіз із випромінювання К-серії атомів важких елементів, запропонував новий підхід до одночасного комплексного використання окремих ядерно-фізичних методів. Вперше в світовій практиці подібні методики і ядерно-фізичний комплекс на основі електростатичного прискорювача було застосовано для технологічного контролю виробництва цирконію і рідкоземельних елементів на Придніпровському хімічному заводі з подальшою сертифікацією кінцевої продукції. Окрім того, вперше в Україні розроблено канал неруйнівного аналізу об’єктів на випущеному в атмосферу пучку протонів. Створено методичні основи та досліджено вміст і розподіл елементів у ТВЕЛьних трубках, визначено залежність складу покриття від вмісту елементів у катоді, досліджено 3D розподіл елементів у покриттях, отриманих за газофторидною технологією. Розроблено методику підвищення інтенсивності рентгенівського випромінювання вторинної мішені її ізотопним збагаченням. Створено технологію модифікації рентгенівського спектру широкополосним фільтром із можливістю визначати малі домішки на фоні значного випромінювання матричних елементів ( — у викидах, Hf — у цирконієвих сплавах, Fe — у фторидному оптичному волокні…) Під керівництвом В.В. Левенця визначено ізотопний і елементний склади відходів і екологічних об’єктів окремих елементів ядерного паливного циклу України. За допомогою гістотехнології та модифікованої методики оцінки ризику визначено їх вплив на навколишнє середовище і здоров’я населення. Спільно з колегами розробив аналітичну технологію сертифікації сорбентів для АЕС України. Автор понад 300 наукових публікацій, серед них глави у трьох монографіях. Співавтор навчального посібника для студентів фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Здійснює керівництво пошукувачами та магістрантами. Підготував низку кандидатів наук. Науковими та професійними здобутками Володимира Вікторовича пишається родина: доньки Анна, Наталія, Анастасія та онуки. Без змін неможливий розвиток, вважає Володимир Вікторович. Тому керується девізом: «Прогрес неможливий без змін, а ті, хто не можуть змінити свою думку, не можуть змінити нічого».

Volodymyr V. LEVENETS
DSc, Prof.

Head of Department, the National Science Center «Kharkiv Institute of Physics and Technology». Fields of research: theoretical bases of ion beam analysis; development of methodologies and experimental base nuclear methods of analysis; research processes and materials of the nuclear fuel cycle, ecology, medicine.