СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКочан Ірина  Миколаївна

Кочан
Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Доктор філологічних наук, професор.
Мовознавець та педагог Ірина Миколаївна Кочан утверджує українську мову як основний засіб збереження ідентичності нації. Досліджує спільну термінологію в різних галузях. Народилася 3 березня 1949 р. у м. Львові. У 1971 р. закінчила українське відділення філологічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка. Професійний шлях почала вчителем української мови та літератури у середній школі. З 1975 р. — асистент кафедри української мови рідного вишу. З 2006 р. — завіду­вач кафедри українського прикладного мовознавства ЛНУ імені Івана Франка. Пріоритетні завдання кафедри: навчання української мови як іноземної та підготовка методичних рекомендацій для якісного й ефективного вивчення мови в іншомовній аудиторії, впровадження в життя міжнародного стандарту перевірки знань. Так, курс «Українська мова за професійним спрямуванням» допомагає студентам різних спеціальностей осягнути головні правила професійного спілкування й засадничі параметри лексико-термінологічної системи певної галузі науки.

Науковці кафедри налагодили зв’язки з академічними спільнотами центрів україністики у світі: Вроцлавським університетом (Польща), Університетом Арндта Моріца у Ґрайфсвальді (Німеччина), Міжнародною літньою школою «Greifswalder Ukrainicum» (Німеччина), Шанхайським університетом іноземних мов (Китай), Університетом імені Алеку Руссо у Бєльцах (Молдова), Білоруським державним університетом в Мінську (Білорусь). На базі кафедри з 1996 р. успішно функціонує Міжнародна літня школа «Українська мова та країнознавство», учасниками якої є науковці, представники посольств закордонних держав, бізнесмени, релігійні діячі, вчителі, студенти з різних країн світу. Наукові інтереси І. М. Кочан — термінологія, методика викладання української мови, культура мови і стилістика, лінгвістика тексту. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Іменний словотвір в системі українських технічних термінів (на матеріалі радіотехніки)». У 2006 р. захистила докторську дисертацію «Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними кореневими компонентами в сучасній українській мові». Під її керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій. Автор та співавтор 220 нау­кових праць. Основні з них: монографія «Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами в українській мові» (2004), підручники «Українське термінознавство (1994), «Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань з культури мови та стилістики» (1996), «Лінгвістика тексту» (2017) у співавторстві, навчальні посібники «Культура фахового мовлення правника» (2003), «Лінгвістичний аналіз тексту» (2008), підручник «Українська мова фахового спрямування для юристів» (2008), посібник «Українська наукова лексика. Міжнародні компоненти в термінології» (2013). Співавтор «Російсько-українського і українсько-російського словника з радіоелектроніки» (1995), «Словника-довідника з методики викладання української мови» (2000), словника-довідника «Українські лінгводидакти крізь призму часу» (2009). Ірина Миколаївна — відмінник освіти України, член Наукового товариства імені Т. Шевченка, Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Входить до редколегії Вісника Національного технічного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології», журналу «Познанська україністика». Член спеціалізованих вчених рад Львівського та Прикарпатського національних університетів.

Iryna M. Kochan
DSc (Philology), Prof.

Chairman of the Department of Ukrainian Applied Linguistics, Ivan Franko National University of Lviv. Fields of research: terminology, methods of Ukrainian language teaching, standard of speech and stylistics, text linguistics.