СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрамаренко Галина  Олександрівна

Крамаренко
Галина Олександрівна

Професор кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Провідний український вчений Галина Олександрівна Крамаренко займається науковою діяльністю у галузі економіки та фінансів. Очолює наукову школу «Проблеми і перспективи становлення фінансової системи України». Народилася 6 липня 1944 р. у м. Алма-Ата (Казахстан). У 1966 р. закінчила Алма-Атинський інститут народного господарства за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації». Трудову діяльність почала інженером-проектувальником на Новосибірській машинно-лічильній фабриці Головного управління Гідрометслужби при Раді Міністрів СРСР. Закінчила аспірантуру Інституту економіки Академії Наук Казахської ССР. У 1972 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1975 р. працювала завідувачем сектору відділу автоматизованих систем управління Казахського науково-дослідного і проектного інституту автомобільного транспорту. У 1979 р. отримала атестат старшого наукового співробітника за фахом «Економіка, організація управління і планування народного господарства (транспорт)».

В Україні Галина Олександрівна живе з 1978 р., де успішно продовжила наукові пошуки. Працювала старшим науковим співробітником кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З 1979 р. — завідувач кафедри міського будівництва Дніпропетровської філії Інституту підвищення кваліфікації працівників і фахівців Міністерства житлово-комунального господарства УРСР. У 1985 р. присвоєно вчене звання доцента. Впродовж 1988–1996 рр. — директор Дніпропетровського науково-технічного відділення «Консультант» УкрЦЕНДІСІ АН СРСР, директор науково-виробничої фірми «Контех». З 1996 р. — завідувач кафедри «Фінанси та кредит» Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. У 2000 р. захистила докторську дисертацію «Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом» за спеціальністю «Економіка підприємства і організація виробництва», а з 2001 р. присвоєно вчене звання професора кафедри «Фінансів та банківської справи». Під керівництвом Галини Олександрівни на кафедрі відбулися позитивні новаторські зміни. Відкрито нові навчальні курси фінансово-кредитного напряму, проведено значну роботу щодо орієнтації виробничої практики у фінансово-кредитних організаціях, державній податковій службі, інвестиційних компаніях, банківській сфері діяльності. Окрім того, Г. О. Крамаренко читала лекції на факультеті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів. Основні напрями досліджень: теорія і методологія фінансового управління, корпоративні фінанси, фінансово-кредитні відносини, теорія і практика банківської конкуренції, економічна безпека держави, регіону, підприємства. У науковому здобутку вченої 150 праць, серед них 5 монографій, 3 підручники, 4 навчальні посібники. Нині обіймає посаду професора кафедри міжнародних фінансів, обліку і оподаткування Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Г.О. Крамаренко очолює державні кафедральні науково-дослідні роботи. Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій. Член двох спеціалізованих вчених рад. Відзначена знаком «Відмінник освіти України», золотою медаллю «Професійна слава України», заслужений професор Дніпропетровського університету економіки та права.

Galyna O. Kramarenko
DSc (Economics), Prof., Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine.

Professor of the Department of International Finance, Accounting and Taxation, Alfred Nobel University of Dnipropetrovsk. Fields of research: theory and methodology of financial management, corporate finance, financial and credit relations, theory and practice of banking competition; economic security of a state, region, enterprise.