СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКосевич Марина  Вадимівна

Косевич
Марина Вадимівна

Провідний науковий співробітник відділу молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.
Вчена Марина Вадимівна Косевич зробила вагомий внесок у розвиток досліджень міжмолекулярних взає­модій та встановлення молекулярних механізмів дії біо­логічно активних речовин за допомогою сучасного фізичного методу м’якоіонізаційної мас-спектрометрії. Народилася 14 грудня 1958 р. у сім’ї харківських науковців. У Харківському державному університеті, який закінчила з відзнакою у 1981 р., надихалася курсами лекцій засновників харківської школи молекулярної біофізики професорів В.Я. Малєєва та Ю.П. Благого. З 1981 р. працює у відділі молекулярної біофізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, де пройшла шлях від інженера до провідного наукового співробітника (2004), захистивши кандидатську та докторську дисертації. Продовжуючи роботи з розвитку напряму молекулярної біофізики нуклеїнових кислот, започатковані засновником інституту академіком Б.І. Вєркіним, академіком І.К. Янсоном та проф. Л.Ф. Суходубом, Марина Вадимівна з групою колег розвинула нові методики мас-спектрометричного експерименту для дослідження біомолекул із використанням фізичних принципів польової та лазерної десорбції, низькотемпературного охолодження, електророзпилення розчинів. Основні наукові досягнення:

встановлення механізмів дії низки хіміотерапевтичних препаратів на молекулярному рівні, розв’язання деяких проблем кріобіофізики та фізики кластерів за допомогою низькотемпературної вторинно-емісійної мас-спектрометрії; дослідження самоорганізації органічних наночастинок і взаємодії органічних молекул із неорганічними наноматеріалами. Відразу після проголошення незалежності України, Марина Косевич, продовжуючи співпрацю з колегами країн СНД, почала налагоджувати контакти із європейськими вченими. Науковці її групи брали участь у міжнародних грантах фонду Сороса, INTAS, НТЦУ, які виконувалися спільно з науковими установами Угорщини, Німеччини, Бельгії, Швеції, США, Чехії та Російської Федерації. Постійно проходять стажування у провідній мас-спектрометричній лабораторії Будапешта в рамках програми міжакадемічного співробітництва Угорської АН та НАН Украї­ни. Марина Вадимівна у 1996–1997 рр. проходила пост-докторське стажування за грантом Королівського наукового товариства в Університеті Варвіка (Велика Британія). Нині є представником від України в Міжнародному мас-спектрометричному товаристві. Співавтор понад 70 статей, 3 розділів колективних монографій, зокрема «Nanobiophysics: Fundamentals and Applications» (2016, ред. В.О. Карачевцев). Входить до ор­ганізаційних комітетів наукових конференцій за фахами «Біофізика» та «Мас-спектрометрія», член редколегій наукових журналів «Біофізичний Вісник» та «Мас-спектрометрія». Під керівництвом М.В. Косевич захищено 2 кандидатські дисертації та низку дипломних робіт. Започаткувала перший в Україні спецкурс «Мас-спектрометрія у біофізичних дослідженнях» для магістрів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. За вагомий внесок у розвиток науки, нагород­жена почесною грамотою Президії НАН України.

Maryna V. KosevIch
DSc (Physics and Mathematics), Senior Researcher.

Leading Researcher of the Department of Molecular Biophysics, B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the NAS of Ukraine. Fields of research: intermolecular interactions and establishing of molecular mechanisms of biologically active substances activity using modern physical method of soft­ionization mass spectrometry.