СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКонстантінов Сергій  Михайлович

Константінов
Сергій Михайлович

Професор кафедри теплотехніки та енергозбереження НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України.
Сергій Михайлович Константінов є одним із організаторів підготовки спеціалістів з енергетичного менеджменту в Україні, яка розпочалася у 1997 р. Свою наукову роботу присвятив вивченню закономірностей теплообміну під час кипіння високов’язких рідин, теплообміну під час сушіння твердих та сипучих матеріалів, удосконаленню існуючих та розробці нових конструкцій обладнання для виконання зазначених технологічних процесів. В результаті отримані нові критеріальні залежності в галузі теплообміну при кипінні рідин, розроблені та впроваджені у виробництво сушильні установки для сушіння шкір. Народився 18 жовтня 1930 р. у м. Київ. З 1949 по 1954 рр. навчався у Київському технологічному інституті харчової

промисловості, який закінчив з відзнакою та здобув спеціальність інженера-технолога цукрових виробництв. З 50-х рр. незмінно працює у галузі вищої освіти. Перші роки трудової діяльності С.М. Константінова пройшли у стінах альма-матер: з 1954 по 1970 рр. працював на посадах: старшого лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента. З 1970 по 1978 рр. — проректор з навчальної роботи Українського державного університету харчових технологій. Упродовж 1978–1986 рр. обіймав посаду ректора Українського державного університету технології та дизайну. У 1986 р. створив і до 2003?р. очолював кафедру теплотехніки та енергозбереження у НТУУ «КПІ», з 2003 р. — професор цієї кафедри. У 1963 р. Сергій Михайлович захистив кандидатську дисертацію, у 1965 р. отримав учене звання доцента, в 1986 р. — професора. З 2003 р. входить до складу вченої ради НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», є заступником голови вченої ради Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Автор 147 опублікованих наукових та науково-­методичних робіт, з яких 1 монографія, 18 авторських свідоцтв на винаходи, 4 свідоцтва на інтелектуальну власність. Під керівництвом С.М. Константінова захистили дисертації 4 кандидати технічних наук. Практика викладання технічної термодинаміки, тепломасообміну, теплотехніки стала основою для написання ним 7 підручників та навчальних посібників. Професор Сергій Михайлович Константінов — лауреат премії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», почесний професор Київського національного університету технології і дизайну. Нагороджений орденами «Знак пошани» (1976), «Трудового Червоного Прапопа» (1981), кількома медалями, у тому числі болгарською та монгольською. Своїми успіхами в роботі С.М. Константінов завдячує родині — дружині Валентині Павлівні та двом синам — Дмитру й Олександру. Має чотирьох онуків на двох правнучок.

Sergii M. Konstantinov
DSc (Engineering), Prof., Honoured Worker of the Higher School of Ukraine.

Professor of the Department of Heat Engineering and Energy Saving, the NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: regularities of heat exchange during the boiling of high-viscous liquids, heat exchange during drying of solid and bulk materials, improvement of existing equipment designs for performing certain processes and development of new ones.