СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКолісник Сергій  Вікторович

Колісник
Сергій Вікторович

Професор кафедри аналітичної хімії Національного фармацевтичного університету.

Доктор фармацевтичних наук, кандидат хімічних наук, професор.
Сергій Вікторович Колісник — послідовник Харківської наукової школи хіміків-синтетиків. Він є фахівцем з синтезу, дослідження реакційної здатності та впливу структури на біологічну активність похідних оксоіндолінкарбонових кислот для подальшого створення на їх основі лікарських препаратів. Народився 17 червня 1964 р. у м. Охтирка Сумської області. Закінчив із відзнакою у 1986 р. Харківський фармацевтичний інститут (нині — Національний фармацевтичний університет, НФаУ), отримав кваліфікацію провізора. Трудову діяльність розпочав на посаді провізора-технолога аптеки № 1 м. Миколаєва. Проходив військову службу у лавах Радянської Армії. Після демобілізації повернувся до Харкова. З 1988 р. Сергій Вікторович працює на кафедрі аналітичної хімії НФаУ, з якою пов’язана вся його наукова та педагогічна діяльність: старший лаборант, викладач-стажер, асистент, з 1996 по 2012 рр. — доцент, з 2012 р. — професор кафедри. Єдиний в Україні вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю, НФаУ посідає провідне

місце з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок для фармацевтичної галузі. Чимала заслуга у розвитку національної фармацевтичної школи та науки, впровадження розробок у виробництво належить С.В. Коліснику. Професор Сергій Колісник наукову діяльність розпочав у студентському науковому товаристві, де отримав перше авторське свідоцтво СРСР. У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук «Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность сульфамоильных производных фенилантраниловой кислоты и акридина». Зробив внесок у комплексні дослідження з розробки методів синтезу, вивчення фізико-хімічних властивостей та встановлення спектру фармакологічної дії похідних оксиндолу. У 2012 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук «Синтез, властивості та біологічна активність похідних 2-(2-оксоіндолін 3-іліден) оцтових кислот». Вчене звання доцента присвоєно у 1998 р., професора — у 2013 р. За участі Сергія Колісника створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни, в тому числі англійською мовою. Співавтор низки методичних рекомендацій, конспектів лекцій, підручників: «Практикум з аналітичної хімії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (2003), «Аналітична хімія. Навчальний посібник для фармацевтичних вузів та факультетів ІІІ–ІV рівня акредитації» (2004), «Аналітична хімія: якісний та кількісний аналіз. Навчальний конспект лекцій» (2011), Analytical chemistry: collection of lectures on quantitative analysis (2011) та ін. Особисто та у співавторстві опублікував близько 200 наукових праць в енциклопедичних виданнях та статтях у вітчизняних та зарубіжних збірниках; 30 з них — авторські свідоцтва СРСР і патенти України. Підготував одного кандидата наук, науковий консультант 2 докторських дисертацій. Відповідальний секретар фахового журналу «Вісник фармації». За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджений почесними грамотами МОЗ України, НФаУ, Об’єднання профспілок Харківської області.

Sergii V. Kolisnyk
DSc (Pharmacy), PhD (Chemistry), Prof.

Professor of Analytical Chemistry Department, the National University of Pharmacy. Fields of research: development of synthesis methods, study of physical and chemical properties and the spectrum installation of pharmacological action of oxindole derivatives.