СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Колодізєв Олег  Миколайович

Колодізєв
Олег Миколайович

Завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Народився 22 червня 1964 р. у Харкові. У 1986 р. закінчив із відзнакою Харківський інженерно-економічний інститут (ХІЕІ). Трудову діяльність розпочав на посаді інженера-економіста планово-економічного відділу Харківського науково-виробничого машинобудівного об’єднання імені Ф.Е. Дзержинського. З 1990 по 1993 рр. — аспірант кафедри бізнесу та підприємництва (ХІЕІ), захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка, планування, організація управління народним господарством та його галузями». Працював на посадах викладача кафедр фінансового профілю. У 2001 р. — доцент кафедри банківської справи, з 2012 р. — професор. З 2002 р. — завідувач кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Значну увагу приділяє підготовці кадрів вищої кваліфікації, які здатні працювати відповідно до міжнародних методик та вміють адаптуватися до корпоративної специфіки діяльності конкретної фінансової установи.

Наукові дослідження Олега Миколайовича Колодізєва спрямовані на вирішення проблем фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, забезпечення стабільних умов функціонування її банківського сектору. У 2011 р. захистив докторську дисертацію «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки» за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Творчий шлях та результати діяльності професора О.М. Колодізєва свідчать про широку ерудицію, досягнення значних успіхів в організації та удосконаленні виховної та науково-методичної роботи в умовах інтеграції національної освіти України в Європейський простір. Під його керівництвом колектив кафедри банківської справи підготував перший в Україні електронний підручник (мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого користування) з нормативної навчальної дисципліни «Гроші та кредит». За період 2011–2016 рр. видано 2 підручника з грифом МОН України (у тому числі електронний підручник), 8 навчальних посібників (4 — з грифом МОН України) та понад 200 наукових і навчально-методичних розробок. Пропозиції та розробки впроваджені в практичну діяльність фінансових установ, використані у навчальних курсах, що забезпечують формування компетентних фахівців на базі створеного навчально-методичного комплексу «Віртуальний банк». О.М. Колодізєв є заступником голови спеціалізованої вченої ради за спеціальностями «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика», «Гроші, фінанси і кредит». Входить до складу науково-експертної колегії громадської ради при Національному банку України. За багаторічну і сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, науково-педагогічну діяльність нагороджений почесними грамотами міністра освіти і науки України (2006), Міністерства фінансів України (2010). Відзначений знаком «Відмінник освіти України» (2009). Обраний академіком Академії економічних наук України (2012). Дружина Тетяна Олександрівна — доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Донька Світлана захистила кандидатську дисертацію і продовжила освітянську династію. Життєве кредо О.М. Колодізєва: «Гармонія і позитив життя — бути чутливим до змін, робити якісно свою справу».

Oleh M. Kolodiziev
DSc (Economy), Prof., Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine.

Chairman of the Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics. Fields of research: financial support to the innovative development of the national economy, ensuring stable conditions for the functioning of the banking sector.