СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗагнітко Василь  Миколайович

Загнітко
Василь Миколайович

Завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.
Відомий вчений Василь Миколайович Загнітко працює в галузі геохімії та геології родовищ корисних копалин. Створив власну наукову школу ізотопної петрології. Народився 11 червня 1950 р. у с. Кацмазів Жмеринського району Вінницької області. У 1972 р. закінчив геолого-географічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Пошуки та розвідка родовищ нафти та газу». Відслужив в армії, був командиром взводу. У 1974–1975 рр. працював у Правобережній геологічній експедиції геологом. Згодом вступив до аспірантури Інституту геохімії та фізики мінералів Академії Наук України (нині — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України). Після її закінчення працював молодшим, старшим науковим співробітником, потім — завідувачем лабораторії, завідувачем відділу та заступником директора з наукової роботи.

У 1979 р. Василь Миколайович захистив кандидатську дисертацію, а у 1992 р. — докторську — на тему «Ізотопна геохімія карбонатних порід Українського щита». За сумісництвом викладав геологію на кафедрі екології Києво-Могилянської академії. З 2005 р. займається викладацькою і науковою діяльністю на геологічному факультеті (з 2015 р. — Інститут геології) Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2011 р. — професор, а з 2016 р. — завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин. Основні напрями наукової діяльності В.М. Загнітка пов’язані з дослідженням ізотопно-геохімічних особливостей породних комплексів та родовищ України і світу, віку та генезису порід і мінералів. У доробку вченого понад 250 друкованих праць, з яких 9 монографій, 2 підручники, навчальні посібники. Під керівництвом професора Василя Загнітка захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій. Входить до складу редколегій чотирьох фахових журналів та збірників, член двох спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукового ступеня доктора наук. Академік-секретар відділення наук про Землю Академії наук вищої школи України, член її президії. Брав участь в організації міжнародних та українських наукових конференцій, керував багатьма експедиціями. Працював в Африці (Ліберія, Мавританія). За видатні заслуги в галузі геології нагороджений медаллю ім. В.І. Лучицького (2000) та медаллю ім. М.І. Лутугіна (2005) Держкомгеології України. Одружений. Життєве кредо Василя Миколайовича: «Не втрать свій шанс, якщо він твій, порадься з совістю — і дій!»

Vasyl M. Zahnitko
DSc (Geology and Mineralogy), Prof., Academician of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine.

Chairman of the Department of Geology of Mineral Deposits, the Geology Institute, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: isotopic and geochemical features of the rock complexes and deposits in Ukraine and the world, age and genesis of rocks and minerals.