СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГомеля Микола  Дмитрович

Гомеля
Микола Дмитрович

Завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор.
Хімік-технолог Микола Дмитрович Гомеля працює у галузі раціонального використання природних ресурсів. У колі наукових інтересів такі важливі напрями досліджень як фізико-хімічні основи очищення води та переробки осадів, ощадливе використання водних ресурсів у промисловому водокористуванні. Народився 28 вересня 1958 р. у с. Тернівка Бершадського району Вінницької області. У 1980 р. закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). Студентом багато часу проводив в хімічній лабораторії, любив експериментувати. З 1980 по 1989 рр. працював інженером, молодшим науковим співробітником Інституту органічної хімії АН УРСР, де вивчав малодосліджені реакції йодфосфінів. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Синтез та реакції диорганілйодфосфінів». Встановив механізм реакції йодфосфінів з ефірами, спиртами, водою, виявив незвичність реакції через димеризацію йодфосфінів. Сучасні дослідники цього питання досі посилаються на перші наукові праці Миколи Гомелі.

З 1989 р. подальший професійний шлях пов’я­заний з НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», де почав працювати науковим співробітником кафед­ри електрохімії. З 1997 р. — завідувач кафедри технології целюлозно-паперового виробництва та промислової екології, яка у 2002 р. реорганізована у кафедру екології та технології рослинних полімерів. Розвиваючи наукові дослідження відповідно до нагальних проблем виробництва, у 2003 р. захистив докторську дисертацію «Створення нових ресурсо­зберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування». Розробив ефективні коагулянти та флокулянти для очищення води, запропонував використання іонообмінних та електрохімічних методів для видалення з водного середовища важких металів та радіонуклідів. Метод очистки забруднених стічних вод з вилученням нафтопродуктів застосовується на виробництві, зокрема на Київському картонно-паперовому комбінаті. У рамках програми SABIT «Охорона навколишнього середовища в технології целюлозно-паперових виробництв» проходив стажування в США (2000). Серед інших здобутків — ?ефективний метод обробки води для систем охолодження на виробництвах, нові технології переробки та утилізації відходів, нові типи ефективних реагентів для хімічної, нафтопереробної та целюлозно-паперової галузей промисловості. Науково-методичний доробок професора Миколи Дмитровича Гомелі — понад 450 наукових праць, у т.ч. 5 підручників, 20 навчальних посібників, 4 монографії, 159 статей в наукових фахових виданнях, 55 робіт в журналах, що входять до наукометричних баз, 54 патенти, більше 220 публікацій у матеріалах конференцій. Під його керівництвом захищено 15 кандидатських та 2 докторські дисертації. Входить до складу двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій. На сьогодні він голова секції за фаховим напрямком «Охорона навколишнього середовища» Наукової ради МОН України, член комісії Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки. Відзначений подякою Київського міського голови (2006). Неодноразовий переможець конкурсу НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» «Викладач-дослідник». Значними успіхами Микола Дмитрович завдячує сім’ї — дружині Тетяні Григорівні та дочці Ірині, які підтримують його у всіх починаннях.

Mykola D. Homelia
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Ecology and Technology of Plant Polymers, National Technical University of Uk­raine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: physical and chemical principles of water treatment and sludge recycling, reasonable consumption of water in the industrial water use.