СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГордієнко Тетяна  Богданівна

Гордієнко
Тетяна Богданівна

Завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Одеської державної академії технічного регулювання та якості

Доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник.
Провідний науковець у галузі стандартизації та інформаційно-вимірювальних технологій Тетяна Бог­данівна Гордієнко народилася 22 травня 1971 р. у м. Чортків Тернопільської області. Закінчила Український державний університет харчових технологій, здобула фах інженера-технолога. Працювала провідним інженером-хіміком бюро охорони довкілля цент­ральної лабораторії виробничого об’єднання «Радар». У 1999–2004 рр. пройшла спеціальне навчання з питань екології в рамках Американського агентства міжнародного розвитку (USAID), Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA), Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату (UNFCCC). У 2003–2008 рр. обіймала наукові посади, у 2008–2013 рр. — начальник науково-дослідного відділу наукових засад стандартизації, заступник директора з наукової роботи НДІ стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». У 2005–2012 рр. — відповідальний виконавець,

науковий керівник низки науково-дослідних робіт (НДР) з науково-методичного забезпечення координації діяльності технічних комітетів (ТК) стандартизації, гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими. У 2010 р. нагороджена нагрудним знаком Держспоживстандарту України «За заслуги». У 2005–2010 рр. брала участь у сприянні виконанню проектів технічної допомоги ЄС «Twinning», «Tacis». У 2008 р. стажувалась в Німецькому інституті стандартів (DIN) і Французькій асоціації зі стандартизації (AFNOR). У 2011 р. — член делегації України в Генеральній асамблеї Європейського комітету стандартизації/Європейського комітету стандартизації в електротехніці (CEN/CENELEC), у 2011–2013 рр. була членом науково-технічної комісії зі стандартизації Міждержавної ради зі стандартизації, сертифікації та метрології (EASC), членом робочої групи EASC з удосконалення міждержавної стандартизації. Тетяна Гордієнко розробила науково-обґрунтовані принципи моделювання і методологію дослідження підсистеми ТК як базової підсистеми складної системи стандартизації, моделі ефективного функціонування систем стандартизації національного рівня, науково-методичні засади групового експертного оцінювання діяльності ТК тощо. У 2010 р. присвоєне вчене звання старший науковий співробітник, у 2014 р. — доцент кафедри якості та безпеки життя людини. З 2015 р. — завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Одеської державної академії технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ). У 2013–2016 рр. — відповідальний вико­навець, науковий керівник НДР щодо дослідження шляхів покращення діяльності ТК стандартизації в галузі приладобудування, удосконалення методів і засобів групового експертного оцінювання у сфері технічного регулювання. Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення», редколегії журналу «Збірник наукових праць ОДАТРЯ». Підготувала кандидата технічних наук. Автор (співавтор) понад 160 наукових праць, в тому числі понад 20 — у науко-метричних базах даних «Scopus» і «Web of Science», 45 підручників, навчальних посібників, монографій з питань стандартизації, метрології та екології. Понад 40 праць надруковано у провідних наукових виданнях 20 зарубіжних країн, зокрема США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Хорватії, Бразилії. Життєве кредо Тетяни Гордієнко: «Поспішайте жити! Адже в житті немає другого шансу».

Tetyana B. Gordiyenko
DSc (Engineering), Assistant Prof.

Head of Informatics and Measurements Techno­logy Department, Odesa State Academy of Technical Regulation and Quality. Fields of research: standardization, informatics and measurements technology, ecology.