СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБех Іван  Дмитрович

Бех
Іван Дмитрович

Директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Видатний український науковець Іван Дмитрович Бех працює у галузі методології розвитку особистості, теорії і технології виховання. Створив теорію особистісно-орієнтованого виховання. У центрі теоретичних й експериментальних досліджень — створення педагогіки виховання, яка ґрунтується на сучасних філософсько-гуманістичних ідеях існування людини, її прагненні до вищих смислів життя. Народився 19 жовтня 1940 р. у с. Вільча Поліського району Київської області. У 1964 р. закінчив факультет дефектології, педагогіки та методики початкової освіти Київського педагогічного інституту ім. М. Горького. Наукову роботу розпочав у Нау­ково-дослідному інституті психології Міносвіти УРСР (нині — Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України), де з 1974 по 1993 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії. У 1993–1996 рр. — заступник директора Інституту дефектології АПН України. Перший директор та організатор Інституту проблем виховання НАПН України, створеного у грудні 1996 р., який очолює й нині.

Виховній практиці запропоновані різні концептуальні моделі, які об’єднує ідея гуманістичної спрямованості у розвитку зростаючої особистості. Однак лише теорія особистісно-орієнтованого виховання І.Д. Беха відзначається методологічною чіткістю, сучасними філософськими поглядами на місце людини у світі, на її вище смисло-ціннісне призначення. Розробив адекватні гармонійному духовно-моральному розвитку людини принципи та особистісно-перетворювальні технології, центральними серед яких є технологія комплексного переконуючого впливу, інтимно-особистісного спілкування, педагогічного умовляння, рефлексивно-експліцитного занурення. У концепції правило відповідної суб’єкт-суб’єктної взаємодії та концепції вчинку вперше розкрив життєсферу особистості, проаналізував її мотиваційно-ціннісні чинники, визначив специфіку регулятивної функції педагога в залежності від типології вчинку. Вчений здійснив продуктивний синтез теорії культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій, гуманістичної психології, теорії почуттів і на цій основі створив особистісно-розвивальний підхід, що забезпечує сходження особистості до духовно-моральної культури людства. Широко апробується концепція Я-центрованого розвивального виховання, психологічна основа якої — гармонійний синтез розуму, почуттів та волі, що інтерпретує духовність не лише у культурній площині, а й на науково-технологічному рівні. Концепцію застосовують у практиці національно-пат­ріотичного виховання молодого покоління. У доробку професора І.Д. Беха понад 660 наукових праць, з них 12 авторських монографій (9 — у співавторстві), 17 брошур. Підготував понад 30 докторів і 50 кандидатів наук. Під науковим керівництвом і консультуванням вченого апробуються новітні виховні моделі та розвивальні технології. Результати досліджень є предметом обговорення науковців та педагогів-практиків під час всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій. Нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський», орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів. У 2015 р. увійшов у сотню найбільш цитованих українських вчених.

Ivan D. Bekh
Academician of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, DSc (Psychology), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Director of the Institute of Education Problems, the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Fields of research: theory of personality-oriented education; personal and transformative technologies of convincing impact, intimate personal communication, pedagogical persuasion, reflexive and explicit immersion; concept of rule suitable subject and subject interaction and action concept.