СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтупень Михайло Григорович

Ступень
Михайло Григорович

Декан землевпорядного факультету, завідувач кафедри земельного кадастру львівського національного аграрного університету

Доктор економічних наук, професор, дійсний член Української екологічної академії наук, почесний землевпорядник України.
Народився Михайло Григорович 31 жовтня 1959 року в с. Бісковичі Самбірського району Львівської області. У 1981 році закінчив землевпорядний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (ЛСГІ) за спеціальністю «Землевпорядкування» та отримав кваліфікацію інженера-землевпорядника. Трудову діяльність розпочав відразу після закінчення інституту на посаді інженера землевпорядної експедиції НДС ЛСГІ. З 1983 року М.Г. Ступень працює асистентом на кафедрі земельного кадастру. У 1992 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Земельний кадастр та організація використання земельних ресурсів в системі АПК (на прикладі Рівненської області)», а 1995 року йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри земельного кадастру.

Михайло Григорович захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи організації використання та охорони земель населених пунктів в умовах реформування земельних відносин» на спеціалізованій вченій Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України, 2004 року отримав вчений ступінь доктора економічних наук, а у 2005 році йому присвоєне вчене звання професора. Напрямки наукової діяльності професора Ступеня – розробка та вдосконалення теоретико-методологічних основ ведення державного земельного кадастру; організація використання та охорона земель в населених пунктах; розміщення продуктивних сил і регіональна економіка природокористування; охорона земель, містобудівні аспекти використання земель; питання державного регулювання ринкової економіки; застосування даних державного земельного кадастру. З 2001 року – завідувач кафедри земельного кадастру. Наукове керівництво роботою кафедри здійснює за темою «Розробка основних напрямів формування ефективної земельно-кадастрової системи на регіональному рівні». З 2006 року очолює землевпорядний фа­культет. Під час роботи у Львівському сільсько­господарському інституті науковець проходив стажування в університетах Австрії, Польщі та у провідних закладах України. Голова Спілки землевпорядників Львів­щини, член наукової ради при Головному управлінні земельних ресурсів Держкомзему Львівської області, член спеціалізованої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Львівського національного аграрного університету, Київ­ського національного університету будів­ництва та архітектури, Інсти­туту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. У 1999 році Михайла Григоровича було обрано членом-кореспондентом Української екологічної академії наук, а 2002 року – дійсним членом цієї ж академії. Нагороджений нагрудним знаком «Почесний землевпорядник України» (2000), почесними грамотами Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня з 2008 року. М.Г. Ступень опублікував понад 330 праць, у тому числі 10 монографій, 8 підручників, 7 навчальних посібників, 10 брошур, 70 тез доповідей на наукових симпозіумах і семінарах, 102 праці навчально-методичного характеру. 27 публікацій здійснено за кордоном, зокрема у Польщі, Австрії, Молдові, Білорусі.