СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСкрипниченко Марія Іллівна

Скрипниченко
Марія Іллівна

керівник відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Доктор економічних наук, професор.
Народилася 17 липня 1952 р. у м. Умань, на Черкащині. У 1970 р. поступила на навчання до Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка, на факультет кібернетики, який успішно закінчила за спеціальністю економічна кібернетика. На сьогодні Марія Іллівна працює в Інституті економіки та прогнозування Національної академії наук України, де обіймає посаду керівника відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку. У інституті, в цілому, дослідження здійсню­ють­ся за такими основними напрямами: економічна тео­рія; моделювання та прогнозування еконо­мічного розвитку; грошово-кредитні відносини; державні фінанси; фінанси реального сектора; економічне зростання та структурні зміни в економіці; розвиток виробничої інфраструктури; промислова політика; техно­логічне прогнозування та інноваційна політика;

секторальні прогнози та кон’юнктура ринків; економіка і політика аграрних перетворень; форми і методи господарювання в агропромисловому комплексі; моніторингові дослід­ження соціально-економічних трансфор­ма­цій українського суспільства; еко­номічна історія; соціально-економічні проблеми­ пра­ці; управління економікою; просторовий еко­номічний розвиток та місцеве самоврядування. Основним напрямком її наукової діяльності є розвиток су­часної концепції макроекономічного прогнозування в частині побудови інстру­мен­тарію комплекс­яних інтегрованих моделей­ еко­но­мічного розвитку, орієнтованих на практичну реалізацію в умовах нестабільної економічної кон’юнктури (особливість комплексних моделей полягає у способі інтеграції їх складових – за структурою «зірки»). Результати наукових досліджень полягають у розробці: економетричних макромоделей взає­мозв'язку реального, бюджетного, грошово-кредитного, зовнішньоекономічного секторів та оцінки на їх основі динаміки зростання економіки України; якісної моделі переходу до ендогенно-орієнтованої стратегії розвитку та системи факторних моделей ендогенного зростання і оцінки на їх основі потенціалу економічного зростання України у середньостроковій перспективі. За керівництвом Скрипниченко М.І. побудована модель розширеної виробничої функції для економіки України, яка складається з індексів інтегральних показників ресурсного забезпечення економічної діяльності. Розроблені економіко-математичні моделі з врахуванням факторів нестабільності дозволили спрогнозувати розвиток макроекономічної ситуації в Україні до 2015 р. та передбачити кризові явища в економіці України як в період 2008–2009 рр., так і у 2012–2013 рр. Здійснені розробки моделей різнопланового характеру на сьогодні є дієздатною базою, на якій Інститут у реальному режимі часу проводить необхідний комплекс обґрунтування економічної політики та оцінки пропозицій різних експертних груп та урядових ініціатив до документів як системного, так і перспективного характеру. Марія Іллівна Скрипниченко – доктор економічних наук, професор, автор 127 наукових праць загальним обсягом понад 150 д.а. (зокрема 20-ти наукових монографій). У 2006 р. Марія Іллівна отримала премію Національної академії наук України імені В.С. Миха­лєвича за цикл наукових праць «Інтег­ровані системи макромоделей економічного прогнозування», а у 2008 р. її науково-практична ро­бота була відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Заміжня. Життєве кредо науковця: «Креа­тивність, праця, оптимізм».