СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМихальченко Микола Iванович

Михальченко
Микола Iванович

Президент Української академії політичних наук, завідувач відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України

Член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, почесний професор низки університетів Ук­раїни, заслужений діяч науки і техніки України.
Український соціальний філософ, політолог, соціолог Микола Іванович Михальченко народився 15 лютого 1942 року в с. Косичі Суразького району Брянської області (Російська Федерація). Вищу освіту здобув на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка у 1969 році. З 1969 по 1990 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника до завідувача відділом в Інституті філософії HAH України. Від 1990 року працює в Інституті соціології НАН України на посадах завідувача відділу, головного наукового співробітника.

З грудня 1991 по липень 1994 рр. – радник, керівник служби з питань внутрішньої політики Президента України, а з квітня по жовтень 1992 року був членом колегії з питань гуманітарної політики Державної думи України. Посаду головного наукового співробітника обійняв у червні 2002 року, а згодом очолив відділ Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України. З січня 2000 року за сумісництвом завідує відділом Інституту вищої освіти АПН України. Автор та співавтор понад 400 наукових праць, зокрема 16 монографій (8 індивідуальних і 8 у співавторстві). Один з ініціаторів та реалізаторів ідеї випуску 6-томника «Філософія політики» (2002–2004 рр.). Науковий колектив, яким керував Микола Іванович у 2001–2002 роках в Інституті вищої освіти АПН України, випустив 6-томник «Соціальна робота» для ВНЗ України. Науковий керівник 12 колективних монографій. Під його керівництвом було підготовлено 36 кандидатів і 41 доктор наук. Нагороджений знаком «Відмінник освіти Ук­раїни» (2001 р.), орденом «За заслуги» III ступеня (2002 р.), Почесними грамотами Верхов­ної Ради (2009 р.) та Кабінету Міністрів України (2007 р.). Коло наукових інтересів професора М.І. Михальченка – філософія історії, філософія політики, філософія освіти, духовне і політичне життя суспільства, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства. Саме він розробив концепцію меж трансформації і модернізації України останньої чверті ХХ і початку ХХІ століття, показавши, що основним гальмом на шляху євроінтеграції країни є внутрішня політична та соціальна розколотість суспільства. Поряд з плідною науковою діяльністю Микола Іванович веде активну консультативну і науково-публіцистичну роботу, бере участь у консультативній роботі комісій Верховної Ради та інституціях Кабінету Міністрів України, в експертній роботі щодо законопроектів та інших державних документів. Організовує наукові та науково-практичні симпозіуми і конференції, виступає на багатьох конференціях, «круглих столах» в Україні та за кордоном. Є членом редколегій декількох часописів та журналів. Протягом багатьох років М.І. Михальченко був членом Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань при Президентові України, членом Конституційної комісії, брав участь у підготовці послань Президента України до Верховної Ради України. Є засновником і президентом Української академії політичних наук (з 1993 р.), генеральним директором Все­української соціологічної служби.