СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМікловда Василь Петрович

Мікловда
Василь Петрович

Декан економічного факультету, завідувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член ради Угорської академії наук.
Мікловда Василь Петрович народився 8 грудня 1946 року в с. Тур’я-Пасіка Перечинського району Закарпатської області. У 1970 році закінчив економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю «Планування промисловості». Навчання в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка закінчив 1979 року, а у 1980 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарський розрахунок виробничих об’єднань та шляхи його удосконалення», вчене звання доцента отримав 1983 року.

Захист докторської дисертації «Економіко-організаційні методи ефективної роботи промислових підприємств» відбувся у 1994 році, а 1995 року йому присвоєне звання професора. Василь Петрович працює в Ужгородському національному університеті з вересня 1971 року. Спочатку обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента, а з 1988 року завідує кафед­рою економіки, менеджменту та маркетингу. Від 1989 року очолює економічний факультет Ужгородського національного університету. Професор В.П. Мікловда — відомий вчений у галузі економіки. Є одним із фундаторів сформованої наукової школи з проблем соціально-економічного розвитку регіону. Основними напрямками його наукової діяльності є аналіз проблем розвитку регіонів України, обґрунтування регіональної, економічної, соці­альної, екологічної політики, гармонізація еко­номічних інтересів центру та регіонів в умовах територіального самоврядування, дослідження вузлових проблем теорії і практики розвитку трудового потенціалу, розвитку та ефективності функціонування під­приємницьких структур в умовах формування національної економічної системи із врахуванням регіональних особливостей. Науковий керівник Концепції сталого розвитку Закарпаття як найперспективнішої моделі господарювання в умовах ринку, яка сьогодні успішно реалізується в Закарпатській області. Автор 207 наукових праць, у тому числі 23 монографій, серед яких 4 одноосібні, 12 написані у співавторстві та 7 колективних. Дві монографії видано в Угорщині. Підготував 33 кандидатів економічних наук і 2 докторів економічних наук. Науковець бере активну участь у громадській роботі. Він – член вченої ради Ужгородського національного університету, голова спеці­алізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій в Ужгородському націо­нальному університеті, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті регіональних досліджень Національної ака­демії наук України, член редколегії журналів «Регі­о­нальна економіка» та «Економіка про­мисловості», головний редактор «Наукового­ вісника Ужгородського університету», серія «Еко­номіка». У 1995 році В.П. Мікловді присвоєне почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Визначні досягнення відзначені Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2001 р.) та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2006 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.), заслужений професор Ужгородського національного університету (2005 р.). Василь Петрович одружений, виховав сина. Життєве кредо: «Робити добро людям».