СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМаркіна Iрина Анатоліївна

Маркіна
Iрина Анатоліївна

завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Полтавського університету економіки і торгівлі

Доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії кооперації та Академії економічних наук України.
Ірина Анатоліївна Маркіна – професіонал з великим науково-педагогічним досвідом роботи, її діяльність відзначається інноваційним підходом, високою якістю підготовки спеціалістів ринкової орієнтації, науковою спрямованістю. Життєвий шлях Ірини Анатоліївни розпочався 11 жовтня 1963 р. в Полтаві, де вона зростала, вчилася в школі, здобула вищу освіту, закінчивши з відзнакою у 1985 р. економічний факультет Полтавського кооперативного інституту, розпочала трудовий шлях. Жива зацікавленість здобутою професією економіста створила підґрунтя для майбутньої наукової діяльності. З 1988 по 1991 рр. І.А. Маркіна навчалася в аспірантурі Московського університету споживчої кооперації, з 2002 по 2005 рр. — в докторантурі Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Роботу на освітянській ниві почала у 1986 р. в Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ) з посади асистента.

Згодом обіймала посади заступника декана економічного факультету, доцента кафедри управління. З 1994 р. — завідувач кафедри менеджменту, створення якої Ірина Анатоліївна ініціювала. З 2002 р. — проректор з наукової роботи, з 2009 р. — завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності. Ірина Анатоліївна Маркіна є фундатором підготовки фахівців в університеті за фахами «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Бізнес-адміністрування». Завдяки вмілому та цілеспрямованому уп­равлінню науковою роботою в університеті, І.А. Маркіна зробила значний внесок у впровад­ження наукової складової підготовки фахівців, підвищення якісного рівня науково-педагогічного персоналу університету, проведення науково-практичних конференцій, зарекомендувала себе сучасним керівником, здатним згуртувати колектив для вирішення наукових проблем. Ірина Анатоліївна особисто веде плідну науково-дослідну роботу, очолює наукову школу «Методологія та практика сучасного менеджменту». Під її керівництвом підготовлено до захисту близько 30 кандидатських та 1 докторська дисертація; вона розробник та керівник 7 науково-дослідних тем з проблем сучасного менеджменту. Завдяки силі характеру та організаторським здібностям Ірина Анатоліївна Маркіна успішно поєднує керівну, педагогічну, методичну та наукову діяльність. Вона автор близько 300 наукових та науково-методичних праць. Науковець за роки свого професійного зростання працювала в різноманітних науково-громадських структурах, зокрема, головою спеціалізованої вченої ради ПУЕТ; членом спеціалізованої вченої ради ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського; членом науково-консультативної ради Укоопспілки; членом координаційної ради з питань підприємництва Полтавської облдержадміністрації; членом редакційної колегії «Наукового вісника» ПУЕТ; експертом Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України. За досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті Ірина Анатоліївна Маркіна нагороджена почесними грамотами МОН України (2007 р.), правління Укоопспілки та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації (2000 р., 2004 р.), Полтавської обласної ради (2001 р.), пам’ятним годинником від Президента України (2001 р.); почесними знаками «Відмінник освіти України» (2001 р.) та «За наукові досягнення» (2011 р.). Була обрана Жінкою року на Полтавщині. Красива жінка, яка кожного зустрічає посмішкою, живе згідно кредо: «Усміхайся людям і доля посміхнеться тобі». Цей вислів допомагає Ірині Анатоліївні і в родині, і в колективі створювати доброзичливу атмосферу, яка сприяє розвитку творчості та гармонії.