СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

За свою 90-річну історію у Національній академії внутрішніх справ було підготовлено понад шістдесят тисяч високо­кваліфікованих юристів-правоохоронців. З плином часу змінювалися назви навчального закладу, втім, одне залишалося незмінним — його авторитет. Історія Академії нерозривно пов’язана зі складним шляхом становлення і розвитку країни, долею нашого народу. Як спеціалізований навчальний заклад Національна академія внутрішніх справ розпочала свою історію у червні 1921 р. Саме в цей час у Харкові було організовано Курси червоних міліціонерів, згодом, на базі цих курсів, було створено Все­українську школу комскладу міліції і розшуку. Через чотири роки школу було переведено до Києва, де здійснювалася підготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів для середньої і вищої ланок системи органів внутрішніх справ. Так, з незначними змінами, вона функціонувала до літа 1941 р. З перших днів Другої світової війни надзвичайно ускладнилася діяльність органів внутрішніх справ — значно зросли обсяги і збільшилася кількість напрямів. Забезпечуючи підтримання громадського порядку, продовжуючи боротьбу зі злочинністю, працівники міліції були змушені вести боротьбу також із шпигунами, диверсантами, панікерами, дезертирами. Вони організовували і, в окремих випадках, очолювали винищувальні загони, закладали підвалини партизанської боротьби, пліч-о-пліч з регулярними частинами Червоної армії вступали у двобій з фашистами. На різних фронтах воювали й майбутні викладачі та співробітники навчального закладу, які пройшли нелегкими фронтовими і партизанськими шляхами. Досвід війни, особиста причетність до перемоги, почуття відповідальності за товаришів, вміння працювати з людьми, дозволили їм стати найактивнішою частиною керівного і викладацького складу школи. У Національній академії внутрішніх справ у різні часи працювало 177 ветеранів Великої Вітчизняної війни, зокрема 110 учасників бойових дій та 67 учасників війни. У 1944 р. школа відновила свою діяльність під назвою Всеукраїнська школа міліції. А переломним моментом в історії закладу став 1960 р. — рік створення Вищої школи МВС УРСР. З цього часу почався розвиток і становлення школи як вищого навчального закладу. Після проголошення незалежності України постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 1992 р. було створено Українську академію внутрішніх справ з наданням їй статусу головного наукового та навчально-методичного центру в системі­ відомчих вищих навчальних закладів.

78

У грудні 1996 р., відповідно до Указу Президента України, вона стала Національною. У 2005 р. Академію було реорганізовано у Київський національний університет внутрішніх справ, із збереженням статусу національного навчально-наукового комплексу ІV рівня акредитації. У 2010 р. Університет було знову перетворено у Національну академію внутрішніх справ. Академія надає можливість здобути вищу освіту освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальністю «Правознавство»; «Правоохоронна діяльність» галузі знань «Право» та «Соціально-політичної науки»; «Психологія», а також освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальностями «Специфічні категорії», «Управління в сфері правопорядку» і «Судова експертиза». Заклад здійснює навчання за денною та заочною формами. Підготовка фахівців проводиться за рахунок державного бюджету серед співробітників органів внутрішніх справ за цільовим направленням і замовленням підрозділів МВС України, а також і серед цивільних осіб (за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб). Зараз в Національній академії внутрішніх справ навчається майже 6 тисяч студентів за денною формою навчання та понад 15 тисяч — за заочною. Навчально-виховний процес забезпечують 88 докторів наук і професорів, 485 доцентів і кандидатів наук, 8 академіків, 8 заслужених працівників освіти України, 17 заслужених юристів України, які плідно працюють на 53 кафедрах і 6 наукових лабораторіях. У складі Академії — докторантура та ад’юнктура, 6 навчаль­но-­наукових інститутів, 1 інститут, 3 самостійні факультети, навчальний центр післядипломної освіти, юридичний ліцей та інші навчальні підрозділи. У Національній академії внутрішніх справ активно впроваджують в навчальний процес новітні методики викладання та технічні засоби навчання, розвивається матеріально-технічна база. Зокрема, активно використовуються і діють мультимедійні системи, різноманітні навчальні комплекси; у процесі самостійної роботи застосовуються електронні підручники і гіпертексти. Навчально-методична робота спрямована на те, щоб навчити майбутнього випускника як застосовувати отримані знання й інформацію до виконання конкретного завдання, як створити власний алгоритм дії у тій чи іншій ситуації. Надзвичайна увага під час підготовки майбутнього фахівця надається проведенню навчальних практик та стажуванню; самостійній роботі курсантів, слухачів і студентів; організації науково-дослідної роботи; залученню до проведення наукових досліджень; роботі в наукових товариствах, гуртках, проб­лемних групах; участі в конкурсах, наукових конференціях, вікторинах, олімпіадах. Все це дає надію, що Національна академія внутрішніх справ і надалі, з кожним роком, буде нарощувати навчально-методичний потенціал та підтримувати почесне звання провідного вищого навчального закладу в системі МВС України. З огляду на галузеву специфіку, першочерговим завданням вдосконалення наукової роботи Національної академії внутрішніх справ, як складової реформування Міністерства внутрішніх справ України, є підвищення ефективності використання науково-педагогічного потенціалу для функціонування правоохоронної сис­теми. Освіта, нау­ково-дослідна діяль­ність та практика — той інноваційний трикутник, що забезпечить реальне зростання соціально-економічного потенціалу держави.

79

Наукові школи Національної академії внутрішніх справ мають добру славу. Вони добре відомі у наукових колах, ­зокрема, через розробку проблем українсько­го конституціоналізму, теоретичних основ забезпечен­ня прав і свобод лю­ди­ни, адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, кримінологічних проблем протидії злочинності, ре­фор­муванню кримінального та кримінально-процесуального законодавства, теорії та практики оперативно-розшукової ді­яль­ності, криміналістичного забезпечення розкриття та роз­слі­ду­вання злочинів. За роки незалежності сформувались наукові школи з проб­лем юридичної психології, філософії права. Розвиваються такі сучасні напрями досліджень як поліцеїстика, державне управління, міграційне право, кримінологічна віктимологія тощо. Підготовці фахівців вищої кваліфікації сприяє функціонування в Національній академії семи спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. З року в рік Національна академія внутрішніх справ поглиблює міжнародне співробітництво, підтримуючи контакти з поліцейськими навчальними закладами, правоохоронними, міждержавними та неурядовими структурами майже тридцяти країн світу. Свідченням міжнародного визнання Академії є її членство у Європейському об’єднанні поліцейських вищих навчальних закладів, Конференції керівників ВНЗ поліції країн Центральної та Східної Європи, Асоціації Європейських поліцейських коледжів, Асоціації ВНЗ МВС держав-учасниць СНД, Міжнародної поліцейської асоціації. Ще один напрям діяльності Національної академії внутрішніх справ — підготовка працівників органів внутрішніх справ до служби в міжнародних миротворчих підрозділах під егідою ООН. У Спеціальному миротворчому центрі, починаючи з 1997 р., пройшли підготовку понад 1600 співробітників. Нині у миротворчих місіях перебувають майже 74 українських представники. Вони підтримують громадський порядок у Конго, Ліберії, Судані, Східному Тиморі, Косові, Боснії та Герцеговині, Кіпрі, Кот-д’Івуарі, Киргизстані. Невід’ємною складовою виховного процесу в Академії є фізичне виховання. Відмінній підготовці та вдалому виступу спортсменів сприяє існуюча в університеті спортивна база, що постійно оновлюється і вдосконалюється. Збірні команди навчального закладу завжди беруть участь у змаганнях Спартакіади МВС України з професійно-прикладних видів спорту серед вищих навчальних закладів. І не лише беруть, а й перемагають. Десять років поспіль Академію визнають кращим ­ВУЗом серед навчальних закладів відомства, утримуючи Кубок МВС України. Нині тут працюють 6 заслужених тренерів Украї­ни, 6 заслужених майстрів спорту, 20 майстрів спорту міжнародного класу, 75 майстрів спорту України, 115 кандидатів в майстри спорту. Щорічно проводяться спортивно-оздоровчі заходи, присвячені святкуванню Дня фізичної культури і спорту, Дня міліції України, Всесвітнього олімпійського дня. З метою залучення співробітників академії та членів їх сімей до занять фізичною культурою і спортом проводяться змагання «Всією сім’єю на старт». Щорічно у вищезазначених заходах беруть участь близько 7000 студентів, курсантів, слухачів, співробітників академії та членів їх сімей. Завдяки збалансованій економічній стратегії у жорстких ринкових умовах, у Національній академії внутрішніх справ ведеться постійна робота над покращанням матеріально-технічної бази, що включає в себе навчальні корпуси, гуртожитки, навчальний райвідділ внутрішніх справ, навчально-тренувальні полігони зі смугами перешкод, стрілецькі тири, автодром, спортивно-оздоровчі комплекси, стадіони, гуртожитки, бібліотеки, музеї тощо. Окремо слід згадати про Факультет початкової та спеціальної підготовки (ФПСП), на базі якого налагоджено безперервний процес навчання курсантів у польових умовах. Він включає в себе не лише навчальний комплекс, а й житло, що відповідає усім комунально-побутовим нормам, їдальню, лаз ню, медпункт та інші служби забезпечення.

80

На території факультету уведено в експлуатацію сучасний стрілецький тир та ­завершується будівництво стадіону «Віта-Арена» з футбольним полем та інфраструктурою, що відповідатиме вимогам сучасного спортивного комплексу європейського­ типу. Із 2007 р. на факультеті початкової та спеціальної підготовки на повному казарменому забезпеченні навчаються курсанти першого курсу. Один із наймолодших підрозділів Національної академії внутрішніх справ — юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва для дітей, чиї батьки, працівники міліції, загинули чи постраждали при виконанні службових обов’язків. У ньому юнаки і дівчата живуть, навчаються і виховуються на повному державному забезпеченні. Майже всі випускники ліцею вступають у вищі навчальні заклади системи МВС України, щоб згодом продовжити справу своїх батьків. Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання має 12 відділень у містах: Вінниці, Житомирі, Кіровограді, Луцьку, Миколаєві, Мукачеві, Полтаві, Рівному, Севастополі, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах. Національна академія внутрішніх справ неодноразово отримувала найвищу відзнаку рейтингу «Софія Київська» і була визнана кращим вищим навчальним закладом право­охоронного спрямування. Академія — член Європейського об’єднання поліцейських вищих навчальних закладів, Конференції керівників ВНЗ поліції країн Центральної та Східної Європи, Асоціації ВНЗ МВС держав-учасниць СНД, Міжнародної поліцейської асоціації. Академія підтримує робочі зв’язки з міжнародними організаціями, навчальними закладами та поліцейськими установами США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Росії, Білорусії, Словаччини, Польщі, Туреччини та інших держав. Структурним підрозділом вишу є СМЦ, до функцій якого входить відбір, підготовка та направлення миротворчого персоналу МВС України до міжнародних миротворчих операцій з підтримання миру та безпеки в світі. Науково-педагогічний та командний склад академії докладає всіх зусиль, щоб випускники ставали справжніми правозахисниками, фахівцями найвищого ґатунку, обізнаними і культурними, готовими професійно вирішувати завдання щодо підтримання правопорядку у державі. А найголовніше, щоб уміли працювати з людьми і знаходити спільну мову. Ми робимо все для того, щоб міліція була виховним органом, що діє разом з народом.

81