СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Київський університет права Національної академії наук України є правонаступником Вищої школи права, створеної у 1995 р. при Інституті держави і права ім. В. Корецького НАН України. Досвід роботи Київського університету права демонструє, що основу освіти становлять глибокі академічні знання. Сьогодні, під керівництвом ректора, професора Ю. Бошицького, Київський університет права — єдиний у нашій державі навчально-науковий комплекс європейського типу, що підпорядкований НАН України. Тут на високому професійному рівні, враховуючи новітні досягнення юридичної науки, готують юристів ХХІ ст. За результатами незалежного міжнародного оцінювання, проведеного кафедрою ЮНЕСКО, Університет увійшов до 10 кращих вузів України серед 200 інших. Київський університет права — це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців-юристів за ­програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання. Концепцією функціонування Університету є поєднання фундаментальних теоретичних досліджень в галузі права та вищої юридичної освіти. Послідовне втілення даної концепції та впровадження вимог Болонського процесу зумовило запровадження інноваційної моделі навчання — майстер-класів у галузі правознавства. Реалізація концепції майстер-класів розпочалась у 2007 р. майстер-класами академіка НАН України Ю. Шемшученка та угорського професора Б. Сабо. За період 2007–2008 рр. майстер-класи провели багато вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців, а саме: О. Чирич — д.ю.н., проф., декан юридичного факультету університету в місті Ніш (Сербія), арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України; В. Бойко — голова ВСУ у відставці, член Національної конституційної ради, заступник голови Координаційної ради з питань судово-правової реформи при Президентові України, заслужений юрист України; А. Скурбати — радник з прав людини системи ООН в Україні; А. Петерфалві — омбудсмен Угорського парламенту з захисту персональних даних та ін. В Університеті студенти одержують необхідну теоретичну базу знань і практичні навички за такими спеціалізаціями як: цивільне та трудове право; правове забезпечення підприємницької діяльності; суд, прокуратура, адвокатура; теорія та історія держави і права; конституційне, адміністративне та фінансове право; міжнародне та європейське право. Для абітурієнтів, які не мають можливості навчатися в Києві, працює відділення заочно-дистанційного навчання. Ця форма підготовки фахівців відбувається з використанням інтернет-технологій і мультимедійних систем. Курс України на європейську інтеграцію сприяє активізації міжнародних відносин Університету з провідними вузами Європи. Для його реалізації було створено відділ міжнародних зв’язків та грантів.

76


Університет має укомплектований унікальною технікою, стендами та наочними посібниками кабінет криміналістики. У лінгафонному кабінеті є мультимедійні системи навчання.  Комп’ютеризація навчальних процесів надає можливість вільно користуватись Інтернетом. Нещодавно було оновлено і модернізовано власний сайт Університету. Особлива увага приділяється розвитку наукових зв’язків із провідними юридичними вузами Європи. Майбутні юристи беруть участь у багатьох наукових заходах, юридичних змаганнях, засіданнях «круглих столів», наукових конференціях та практичних семінарах, які проводяться не тільки в Університеті та інших вузах України, а й за кордоном. Зокрема, Університет має партнерські зв’язки із вищими юридичними навчальними закладами Словаччини, Угорщини, Сербії, Канади, Франції, Чехії, Білорусі, Росії тощо. Викладачами Університету видано понад 200 навчальних посібників та монографічних досліджень. Фонд бібліотеки становить понад 100 тис. видань підручників, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів та електронний каталог з понад 12 тис. видань, 50 назв українських та іноземних фахових юридичних видань. Бібліотека ВУЗу підтримує постійні зв’язки з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Націо­нальною юридичною бібліотекою, Національною Парламентською бібліотекою, бібліотеками Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка та Правничої фундації. Сталі стосунки налагоджено й з департаментом інформації ООН, Центром інформації та документації НАТО, Українсько-європейським консультативним центром з питань законодавства, відділом ООН Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. В Університеті започатковано практику проведення щорічних міжвузівських наукових студентських конференцій, як в Україні, так і за кордоном. Найкращі студентські доповіді обов’язково друкуються у щорічних збірниках університету та у фаховому виданні «Часопис Київського Університету права». Студентам-відмінникам надаються іменні стипендії. Керівниц­тво Університету підтримує студентське самоврядування та всіляко заохочує студентські суботники, спортивні змагання, художню самодіяльність. У 2007 р. в Університеті було створено юридичну клініку «Фенікс». Головними завданнями якої є підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції, зокрема безкоштовне надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення Києва та Київської області, проведення правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів. Київський університет права розвивається і здобуває нові досягнення у підготовці висококваліфікованих правників. Набутий науковий навчальний потенціал Університету та успіхи студентів додають упевненості керівництву й професорсько-викладацькому складу ВУЗу. Адже, це засвідчує правильність обраних напрямів і орієнтирів розвитку, а здобуті знання дають обґрунтовані підстави студентству з оптимізмом дивитися в третє тисячоліття.

77