СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШепель Юрій  Олександрович

Шепель
Юрій Олександрович

Професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України.
Науковець, викладач та перекладач Юрій Олександрович Шепель ґрунтовно досліджує сферу мовної міжкультурної комунікації. У колі наукових інтересів — дериватологія, когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія, лексико-стилістичні питання перекладу творів різних жанрів, соціолінгвістичні питання перекладу. Народився 5 лютого 1956 р. у м. Дніпродзержинськ (нині — Кам’янське). У 1981 р. закінчив із відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Філолог», за фахом — викладач російської мови і літератури. У 1989 р. в Інституті російської мови АН СРСР захистив кандидатську дисертацію «Зіставне дослідження словотвірних рядів прикметників російської та української мов». У 2009 р. в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України — докторську дисертацію «Словотвірний ряд у системній організації російської ад’єктивної лексики».

Працював у Слов’янському державному педагогічному інституті, потім — завідувачем нав­чальної частини у школах Дніпродзержинська. Тривалий час викладав у Дніпродзержинському державному технічному університеті, обіймав посади завідувача кафедри іноземних мов та перекладу, кафедр української мови та перекладу зі слов’янських мов, перекладу, іноземних мов. У 1997–1999 р. — завіду­вач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровського юридичного інституту. З 2012 р. Ю.О. Шепель працює у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Впродовж 2013–2015 рр. очолював кафедру перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців, на цей час — професор цієї кафедри. Водночас обіймав посаду провідного наукового співробітника і нау­кового керівника Науково-дослідної лабораторії українського фольклору, говору та літератури Нижньої Наддніпрянщини факультету української та іноземної філології й мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара. Автор понад 600 наукових праць, серед них 25 наукових монографій, зокрема: «Питання соціолінгвістичного варіювання» (2002), «Общая и английская фразеология» (2003), «Словообразовательный ряд в системе словообразования» (2006), «Системні відношення в лексиці та словотворі російської й української мов» (2009), «Міжгалузева термінологічна омонімія у сучасній англійській мові» (2010), «Основи літературного редагування і стилістика» (2013), «Методика викладання іноземної мови: навчально-методичний комплекс (тео­ретичний курс, практичні та семінарські заняття, тести)» (2017). Ю.О. Шепель є незмінним головою Дніпропет­ровського обласного конкурсу «Вчитель року» в номінаціях «Зарубіжна література», «Російська мова», постійний експерт обласної олімпіади школярів з російської мови та літератури. З 1993 р. Юрій Олександрович є членом методичної ради Дніпровського обласного інституту післядипломної освіти, спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисер­тацій. Головний редактор наукової збірки «Лінгвістика. Лінгвокультурологія», член редколегії журналу «Молодий вчений», підтримує тісну співпрацю з колегами зарубіжних країн. За досягнення на педагогічній та науковій ниві нагороджений знаком «Відмінник освіти України», медаллю «The World Medal of Freedom» Американського Біографічного Інституту (2006).

Yurii O. Shepel
DSc (Philology), Prof., Academician of the Higher Education Academy of Sciences of Ukraine.

Professor of the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners, the Oles Honchar Dnipro National University. Fields of research: verbal communication theory, cognitive linguistics and linguistic culturology, lexical and stylistic issues of the translation of various genre works, sociolinguistic issues of translation.