СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШевченко Валерій  Васильович

Шевченко
Валерій Васильович

Завідувач відділу хімії олігомерів і сітчастих полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Валерій Васильович Шевченко — відомий вчений в галузі хімії, фізико-хімії і технології виробництва високомолекулярних сполук. Народився 11 січня 1942 р. у м. Барнаул Алтайського краю (РФ). Вищу освіту здобув у Дніпропетровському хіміко-технологічному інституті, який закінчив у 1963 р. Вся професійна діяльність науковця пов’язана з Інститутом хімії високомолекулярних сполук (ІХВС) НАН України, в якому пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу. У 1969 р. захистив кандидатську, а у 1988 р. — докторську дисертації. У 1986–1987 рр. брав активну участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Основними напрямами наукових досліджень є розробка способів синтезу нових типів мономерів, олігомерів і полімерів різної молекулярної архітектури і конфігурації, встановлення особливостей структуроутворення в даних сполуках і розробка методів їх регулювання, дослідження об’ємних і поверхневих властивостей. В.В. Шевченко зробив значний внесок у розвиток хімії і фізико-хімії іон-, фтор-, кремній- і металовмісних, рідиннокристалічних, електро- і фотоактивних олігомерів і полімерів, створення та дослідження супрамолекулярних гіперрозгалужених систем, здатних до відклику на дію різних зовнішніх факторів. Спільно з колегами започаткував новий напрям полімерної хімії — синтез і фізико-хімія поліфункціональних олігомерних іонних рідин, який успішно розвивається. Автор понад 630 публікацій та 130 авторських свідоцтв та патентів. Під керівництвом професора В.В. Шевченка захищено 14 кандидатських дисертацій. Ряд фундаментальних досліджень спрямовано на вирішення конкретних практичних проблем. Серед них: розробка принципово нового підходу до підвищення поверхневої активності речовин, на базі якого створено новий тип високоефективних поверхнево-активних речовин — іонних і неіонних олігомерних сполук біанкерного типу, чутливих до тиску адгезивів широкого спектру властивостей, в т.ч. стійких до дії радіації, олігомерних комплексо­утворювачів для очищення рідких радіоактивних відходів від урану і трансуранових елементів на ЧАЕС та інші. Значна увага приділяється створенню протонопровідних органо-неорганічних полімерних мембран для паливних елементів, полімерних електролітів для літієвих джерел струму, полімерів бактерицидної дії, мембранних матеріалів для очищення води. Результати досліджень втілені у понад 10 технологіях виробництва олігомерів і полімерів та матеріалів для різних галузей та впроваджені на підприємствах України та країнах колишнього СРСР. За розробку і впровадження поліуретанових систем різноманітного призначення В.В. Шевченко у складі авторського колективу у 1981 р. нагороджений Державною премією України. У 1995 р. визнаний кращим винахідником НАН України.

Valerii V. Shevchenko
Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, DSc (Polymer Chemistry), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of Chemistry of Oligomers and Network Polymers Department of NAS of Ukraine, Institute of Polymer Chemistry of NAS of Ukraine. Fields of research: chemistry and physicochemistry of polyfunctional oligomers and polymers and technology of their industrial production.