СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТихоненко Дмитро  Григорович

Тихоненко
Дмитро Григорович

Професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності.
Дмитро Григорович Тихоненко — відомий нау­ковець і педагог-ґрунтознавець, видатний дос­лідник, один із кращих знавців природи ґрунтів Украї­ни. Авторитетного вченого добре знають колеги з країн СНД та далекого зарубіжжя. Народився у селянській сім’ї 29 жовтня 1937 р. у с. Левківка Ізюмського району Харківської області. У 1960 р. закінчив факультет агрохімії і ґрунто­знавства Харківського сільськогосподарського інституту імені В.В. Докучаєва (нині — Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва), де отримав кваліфікацію вченого агронома ґрунтознавця-агрохіміка. Виробничу і наукову діяльність розпочав у експедиції з великомасштабного обстеження ґрунтів України, обій­маючи посади старшого техніка-ґрунтознавця, інженера-­ґрунтознавця. Згодом на кафедрі ґрунтознавства рідного вишу пройшов шлях від асистента

до професора, завідувача кафедри. Майже чверть віку (1972–1996) працював деканом факультету агрохімії і ґрунтознавства, з 1996 по 2007 р. — проректором з навчальної роботи, виконував обов’язки ректора Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Дмитро Григорович вміє згуртувати науковий колектив, відчути актуальність тематики дослід­жень. Підготував трьох докторів і 14 кандидатів наук, п’ять докторів філософії з ґрунтознавства для країн далекого зарубіжжя, понад 30 магістрів. Його перу належить понад 210 наукових праць, 20 підручників і посібників, серед яких «Ґрунтознавство», «Картографія ґрунтів», «Геологія з основами мінералогії», «Лабораторний практикум з ґрунто­знавства». Видав понад 40 навчально-методичних розробок. Результатом багаторічних напрацювань вченого стали три навчальні кінофільми з ґрунто­знавства. Він є автором і співавтором навчального плану за спеціальністю «Експертна оцінка ґрунтів», «Агрохімія і ґрунтознавство». Професор Д.Г. Тихоненко — засновник еколого-біогеохімічної концепції розвитку ґрунтового покриву, автор класифікації ґрунтів України, яка слугує основою для складання номенклатурного списку ґрунтів держави і розробки заходів із раціонального використання земель, їх оцінки, бонітування, проведення земельно-кадастрових і землевпорядних робіт, підвищення родючості ґрунтів. У 1985–1991 рр. був експертом ВАК СРСР. Тривалий час працював головою, заступником голови спецради, нині — член двох спецрад ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського», Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва. Співголова наукової ради з проблем ґрунтознавства відділення загальної біології НАН України, заступник генерального секретаря товариства ґрунтознавців і агрохіміків України. Входить до редколегії наукових журналів: «Ґрунтознавство», «Агрохімія і ґрунто­знавство», «Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва». За вагомі здобутки в аграрній науці та громадському житті нагороджений Грамотою Верховної Ради України, трьома почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, медалями та іншими відзнаками. Одружений, має сина та доньку, трьох онуків. Життєве кредо «Тільки вперед!»

Dmytro H. Tykhonenko
DSc (Agriculture), Prof., Academician of the Ukrainian Environmental Academy of Sciences, Academician of the International Academy of Ecology and Life Safety.

Professor of Soil Science Development, V. Doku­chaev Kharkiv National Agrarian University. Fields of research: ecological and biogeochemical conception of soil cover development, classification of Ukrainian soils.