СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтрельцов Лев  Михайлович

Стрельцов
Лев Михайлович

Засновник династії науковців-правників Стрельцових, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного права Одеського державного університету імені І.І. Мечникова (1972–1979)


Серед родинних династій України, які передають професійну майстерність та традиції, чільне місце займає славнозвісна династія Стрельцових — кілька поколінь науковців-юристів, які постійно розвивають правову освіту і науку. Засновником династії є Стрельцов Лев Михайлович (25.10.1918–24.03.1979) — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державного права Одеського державного (нині — ?національного) університету імені І.І. Мечникова. Правознавець народився у м. Мари (Туркменістан). У 1941 р. закінчив Військово-політичне училище (Москва), а у 1954 р. — Одеську філію Всесоюзного юридичного заочного інституту. Видатний фахівець у галузі конституційного та державного права. Викладав нормативний курс «Державне право» для студентів усіх форм навчання. У колі наукових інтересів: державний, національний, народний суверенітет; проблеми національного державотворення на прикладі України, суверенне правове становище окремої республіки, співвідношення суверенітету і компетенції окремої республіки і федеральної держави. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, в тому числі монографій та навчальних посібників. Нагороджений 15 державними нагородами, серед яких два ордени, іноземна державна нагорода. Пам’ять про професора Л.М. Стрельцова гідно вшановують в Україні. За рішенням вченої ради ОНУ імені І.І. Мечникова одна з аудиторій на економіко-правовому факультеті названа його ім’ям. В університеті проводяться конференції, присвячені доробку Льва Михайловича, обговорюються проблеми конституційного права, державного будівництва, побудови правової держави.
Стрельцов Євгеній Львович — доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспон­дент Націо­нальної академії правових наук Украї­ни, заслужений діяч науки і техніки України. Завідувач кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична академія». Вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. Народився в Одесі. У 1973 р. закінчив юридичний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, з яким пов’язаний подальший науковий та професійний шлях вченого. Тривалий час був проректором з навчальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію «Відповідальність за обман замовників за кримінальним правом», у 1992 р. — докторську дисертацію «Проблеми кримінальної відповідальності за злочини в сфері підприємництва». Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора теології «Релігія у світській державі: філософсько-правове дослід­ження» захистив у 2010 р. Автор понад 300 наукових праць, присвячених загальним та галузевим проблемам права, в тому числі 13 монографій (5 особистих та 8 колективних). У колі інтересів науковця — теорія і філософія права, теологія, методологія, міжнародне, зарубіжне, національне кримінальне право та кримінологія. Євгеній Стрельцов — фундатор і керівник наукової школи «Основні інститути та тенденції розвитку законодавства кримінально-правового

напрямку». Під керівництвом Є.Л. Стрельцова захищено 31 докторських та кандидатських дисертацій. Переможець престижних наукових конкурсів, зокрема: Фулбрайтівського у США, Німецького офісу академічних обмінів — DAAD та ін. Науковий редактор фахового журналу «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України». Президент асоціації «Освіта без кордонів», віце-президент Кримінологічної асоціації України, член міжнародної асоціації з кримінального права (Париж), член Української асоціації з кримінального права (Харків). Нагороджений 12 державними нагородами, в тому числі орденами «За заслуги» I, II та III ступенів, відзнаками Президента України медалями «25 років незалежності Україні» і «20 років незалежності України», «Захисник Вітчизни». Має Подяку Кабінету Міністрів України, низку відомчих, громадських та церковних нагород.
Стрельцова Євдокія Джонівна — кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України. У 1987 р. закінчила юридичний факультет ОНУ ім. І.І. Мечникова з отриманням диплома з відзнакою. Також навчалась на юридичному факультеті МакГілл університету (Монреаль, Канада, 1995–1996). Доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. Викладає міжнародне приватне право та морське право. Автор близько 70 наукових праць в галузі міжнародного приватного права та міжнародного морського права (публічного та приватного). Пройшла наукові стажування у морському департаменті юридичної фірми «МакМастер Мейен» (McMaster Meighen) (Канада, Монреаль, 1996); академічне стажування в Queen Mary University of London та професійне практичне стажування у морському департаменті юридичної фірми «Синклер Рош и Темперли» (Sinclair Roche & Temperley) (Велика Британія, Лондон, 1992).
Стрельцов Лев Євгенович — кандидат юридичних наук, науковий дослідник у інституті Макса Планка (Німеччина). Народився в Одесі. Вищу освіту здобув на економіко-правовому факультеті в ОНУ ім. І.І. Мечникова з отриманням диплому з відзнакою (2009). Навчався в Університеті Маастрихта та здобув ступінь магістра за програмою «Міжнародне та європейське економічне право» (2010–2011). Навчався у Китайському університеті політичних наук і права (Пекін, Китай, 2011–2012), де вивчав китайське право на англомовній програмі. Закінчив аспірантуру з міжнародного права в Національному університеті імені Ярослава Мудрого (Харків). Захистив кандидатську дисертацію «Міжнародно-правові зобов’язання держав по охороні ком­п’ютерних програм». Коло наукових інтересів: міжнародне право, право інтелектуальної власності, авторське право, правове регулювання та правова охорона комп’ютерних програм. Має ліцензію адвоката. Працював у юридичній фірмі «АНК», юридичному департаменті по роботі з великими платниками податків, комерційному банку «Інвестбанк». Загальний внесок членів династії Стрельцових в юридичну освіту та правову науку протягом багатьох років сприяє розвитку української державності, підвищення її авторитету на міжнародному рівні.

Streltsov Dynasty of Scientists and Jurists
Lev M. Streltsov (1918–1979)

DSc (Law), Prof., Head of the Chair of State Law, Odesa I.I. Mechnikov National University. Outstanding Ukrainian Scientist in the field of constitutional and state law.

Yevhen L. Streltsov

Corresponding member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, DSc (Law), DSc (Theology), Prof., Honored Scientific Worker of Ukraine. Head of the Chair of Criminal Law at the National University «Odesa Law Academy», Scientific Secretary of the Southern Regional Centre of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine. Founder and Head of the Scientific School «Main Set of Rules and Trends of Legislation Development in Criminal Law Area».

Yevdokia D. Streltsova

PhD (Law), Honoured Worker of Education of Ukraine. Associate Professor at the Department of General Law Disciplines and International Law, Faculty of Economics and Law, Odesa I.I. Mechnikov National University. Specialist in private international law and maritime law.

Lev Ye. Streltsov

PhD (Law), Researcher at the Max Planck Institute (Germany). Scholarly interests lie in the fields of: international law, intellectual property law, copyright, legal regulation and legal protection of computer programs.