СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНоско Борис  Семенович

Носко
Борис Семенович

Головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Академік Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Борис Семенович Носко — відомий в Україні та за її межами вчений, якому належить визначна роль у становленні агрохімічної служби в державі. У колі наукових інтересів — теоретичні основи оптимізації мінерального живлення рослин, наукове обґрунтування проблеми діагностики і підвищення ефективності використання добрив, їх післядії, антропогенної еволюції ґрунтів, засоби попередження їх деградації. Вчений заснував наукову школу за напрямом «Оптимізація мінерального живлення сільськогосподарських культур». Народився 18 вересня 1930 р. в селищі Комарівка Харківської області. Після закінчення у 1954 р. з відзнакою Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва працював у виробничій сфері. З 1960 р. наукова діяльність Бориса Семеновича нерозривно пов’язана з ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

імені О.Н. Соколовського», в якому він пройшов шлях від аспіранта до директора інституту, який очолював протягом 23 років (1974–1997). З 1997 по 2009 рр. — радник дирекції, з 2009 р. і донині — головний науковий співробітник відділу агрохімії інституту. У 1964 р. захистив кандидатську, у 1982 р. — докторську дисертації, з 1990 р. — академік НААН. Зробив значний внесок у розвиток вітчизняної агрохімії, зокрема, у вивчення еволюції родючості чорноземних ґрунтів. Результати великомасштабного агрохімічного обстеження ґрунтів, що узагальнені під керівництвом Б.С. Носка, покладені в основу «Довідника працівника агрохімслужби» (1986, 1991), «Довідника з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України» (1994). Загалом у доробку вченого — понад 580 наукових робіт, у т.ч. 24 — монографії, довідники, збірники, підручники, має 5 авторських свідоцтв на корисні моделі. Основні монографії: «Антропогенна еволюція чорноземів» (2006), «Азотний режим ґрунтів і його трансформація в агроекосистемах» (2013), «Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні» (2015). Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями «Агрохімія», «Ґрунтознавство». Підготував 5 докторів і 19 кандидатів наук. Упродовж багатьох років був президентом Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, представляв Україну на світових конгресах ґрунтознавців. Він є почесним членом Міжнародного товариства ґрунтознавців і Товариства ґрунтознавців ім. В.В. Докучаєва, неодноразово обирався членом президії Південного відділення ВАСГНІЛ. Бере участь у наукових конференціях, з’їздах, підготовці матеріалів, пропозицій, програм і концепцій до НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кабінету Міністрів України. Академіку Б.С. Носку небайдуже споживацьке ставлення до землі-годувальниці. Нині активно працює за завданнями Програми наукових досліджень НААН «Розробити наукові засади збалансованого використання ґрунтових ресурсів, прогноз розвитку та управління відтворенням родючості ґрунтів як основи сталого розвитку України». Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, медаллю «За трудову доблесть», орденом «Знак пошани», трьома срібними медалями ВДНГ, медаллю «За доблестный труд», золотою медаллю К.К. Гедройця.

Boris S. Nosko
Academician of NAAS, DSc (Agricultural Sciences), Prof.

Senior Researcher of National Scientific Center «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky». Fields of research: theoretical basis of optimizing plant nutrition, increasing fertilizer use efficiency, anthropogenic evolution of soils.