СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКуліш Віктор  Васильович

Куліш
Віктор Васильович

Директор Інституту новітніх технологій МОН та НАН України, завідувач кафедри теоретичної фізики Національного авіаційного університету, директор Інституту прикладної електродинаміки

Доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік-засновник Академії наук вищої школи України, винахідник СРСР, України та США.
Віктор Васильович Куліш — визнаний у світі науковець в галузі теоретичної та математичної фізики та прикладної електродинаміки. Винахідних в ділянці електроніки великих потужностей. Народився 19 квітня 1946 р. у м. Медика Дрогобицької області (Польща). Закінчив Московський енергетичний інститут (1972) за спеціальністю «Інженер-конструктор радіоапаратури». Кандидат фізико-математичних наук з теоретичної та математичної фізики (1978), доктор фізико-математичних наук з фізичної електроніки (1987). Протягом 30 років Віктор Васильович обіймав посади завідувача кафедр фізики та теоретичної фізики у кількох вищих навчальних закладах України, в тому числі Академії курортного та природоохоронного будівництва (м. Сімферополь) та Сумському державному університеті. З 2001 р. — завідувач кафедри теоретичної фізики Національного авіаційного

університету (НАУ). З 2003 р. — директор Інституту новітніх технологій НАУ. Ініціатор та головний розробник концепції та нав­чальної технології нової версії рейтингово-модульної системи у викладанні курсу фізики для інженерних спеціальностей. Автор першого у світі лазера на вільних електронах (ЛВЕ) (1971–1972), який реалізовано у 1975 р. в одному з двох історично перших експериментів з ЛВЕ (Військово-морська лабораторія, США). Ініціатор однієї з радянських спеціальних програм, пов’язаних із практичним застосуванням ЛВЕ. Першовідкривач нових фізичних ефектів та автор принципово нових типів ЛВЕ та електронних прискорювачів на їх основі. Серед них ЛВЕ з заповільненою електромагнітною накачкою; вибухові; з каскадним підвищенням частоти; супергетеродинні плазма-пучкові та двопотокові; ізохронні з повздовжнім прискорюючим електричним полем. Особливе місце займають фемтосекундні супергетеродинні ЛВЕ та багатоканальні ондуляторні прискорювачі. Вік­тор Куліш запропонував не лише метод формування фемтосекундних надпотужних кластерів електромагнітного поля як нового об’єкта радіофізики, а й конкретні технологічні варіанти їх практичної реалізації. Головною фізичною особливістю таких кластерів є здатність в певних умовах поширюватись в різних фізичних середовищах без затухання. В математичній фізиці запропонував та розвинув до рівня високоефективних обчислювальних технологій метод усереднених характеристик та споріднених з ним. Автор теорії ієрархічних коливань та хвиль. Вперше увів принцип ієрархічної подібності як нового фундаментального закону. Запропонував нове бачення ієрархічного трактування Всесвіту як великої інформаційно-управляючої динамічної системи. Автор 400 наукових праць, серед них 4 одноосібні англомовні монографії, 14 підручників з курсу фізики, 26 авторських свідоцтв СРСР на винахід, 3 патенти України, 5 патентів США. Під керівницт­вом В.В. Куліша захищено 12 кандидатських та 2 докторські дисертації. Двічі відзначений нагрудним знаком «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України та іншими нагородами.

Viktor V. Kulish
DSc (Physics and Mathematics), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Academician and Founder of the Higher School Academy of Sciences, Inventor of the USSR, Ukraine and the USA.

Director of the Institute of Emerging Technologies, the MES and the NAS of Ukraine, Chairman of Theore­tical Physics Department, the National Aviation University, Director of the Institute of Applied Electrodynamics. Fields of research: theoretical and mathematical physics, applied electrodynamics. Author of the first free electron laser (FEL) with pumping by the electromagnetic wave and the theory of hierarchical vibrations and waves.