СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКруковський Павло  Григорович

Круковський
Павло Григорович

Завідувач відділу моделювання процесів тепломасообміну Інституту технічної теплофізики НАН України

Доктор технічних наук, професор.
Розвиток, розповсюдження та шкідливий вплив небезпечних чинників пожежі відбувається за рахунок теплофізичних процесів. Їх наукове опрацювання сприяє вирішенню проблем пожежної безпеки.Вагомий внесок у розвиток розрахунково-експериментального підходу до моделювання та прогнозування процесів тепломасообміну в різних сферах застосування зробив Павло Григорович Круковський. Народився 20 травня 1949 р. У 1973 р. закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості за спеціальністю «Теплофізика», відтоді й почав глибоке вивчення розрахункових методів дослідження теплофізичних процесів. У 1979 р. захистив кандидатську, у 1996 р. — докторську дисер­тацію. Теоретичні та практичні аспекти моделювання процесів тепломасообміну під час дослідження, прогнозування, оптимізації та ідентифікації параметрів технічних систем і технологічних процесів — основа наукової діяльності П.Г. Круковського. Підхід вченого базується на розв’язанні прямих, обернених і спряжених задач тепломасообміну.

Одним із досягнень Павла Григоровича є запропонована ним нова комп’ютерна технологія розв’язання обернених задач тепломасопереносу. Також він є розробником методів і моделей теплофізичного забезпечення для визначення вогнестійкості обладнання та будівельних конструкцій об’єктів енергетики (АЕС і ТЕС України), промислових і житлових будівель, а також спортивних споруд у разі пожежі, серед яких кабельні траси систем безпеки реакторів АЕС, конфайнмент над четвертим блоком ЧАЕС, стадіони (наприклад, НСК «Олімпійський»). П.Г. Круковський спільно з колегами розробив систему вентиляції для підтримки експлуатації нового безпечного конфайнменту — комплексу перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Це має забезпечити його функціонування упродовж 100 років. Автор і співавтор понад 200 наукових праць, розробник 2 національних стандартів і низки державних будівельних норм України. Неодноразово запрошений за кордон як науковець, лектор, опонент дисертацій, організатор і доповідач численних міжнародних конференцій. Результати досліджень П.Г. Круковського впроваджені в установах і підприємствах України та закордону, зокрема в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки МНС України, НТУУ «КПІ», Інституті проблем матеріалознавства НАН України, НАЕК «Енергоатом», ЗАТ «Запоріжтрансформатор», фірмах SIEMENS (Німеччина) та Electriciti de France (Франція). Під керівництвом професора П.Г. Круковського підготовлено 13 кандидатів технічних наук, також він керує підготовкою аспірантів та ад’юнктів. Учні не­одноразово були стипендіатами Президента Украї­ни, НАН України та отримували відзнаки КМДА. Входить до складу Технічного комітету зі стандартизації України ТК25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка», є членом Ради з присудження вченого ступеня доктора технічних наук при Інституті технічної теплофізики НАН України, а також спеціалізованої вченої ради при УкрНДІПБ МНС України. Редактор журналу «Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки». Переможець конкурсу Міжнародного наукового фонду Д. Сороса на присудження грантів з категорії «Науковці та викладачі» (1999), Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2002» в номінації «Енергозберігаючий проект». Неодноразово нагороджений грамотами Президії НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України.

Pavlo H. Krukovskyi
DSc (Engineering), Prof.

Head of the Department of Heat Transfer Process Modelling, the Institute of Engineering Thermophysics, the NAS of Ukraine. Fields of research: theoretical and practical aspects of heat transfer process modelling during research, forecasting, optimization and parameter identification of technical systems and technological processes.