СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗаруба Віктор  Яковлевич

Заруба
Віктор Яковлевич

Декан факультету економічної інформатики та менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор економічних наук, професор.
Віктор Яковлевич Заруба — відомий економіст-математик, фахівець у галузі математичних моделей та інформаційних технологій в менеджменті. Народився 14 листопада 1951 р. у Харкові. Закінчив інженерно-фізичний факультет Харківського політехнічного інституту (нині — Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), отримав кваліфікацію «Інженер-дослідник» за спеціальністю «Динаміка польоту та управління» та продовжив навчання в аспірантурі. З 1977 р. обій­має науково-педагогічні посади в НТУ «ХПІ», з 1996 р. очолює факультет економічної інформатики та менеджменту, а також з 2001 р. — професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту. У 1981 р. В.Я. Заруба захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління». У 1994 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю

«Економіко-математичні методи» у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця. У колі наукових досліджень: конкурентний розподіл ресурсів і проведення торгів в умовах асиметричної поінформованості учасників; оцінка та прогнозування обсягів тіньової діяльності у галузях економіки; багаторівневе управління ресурсами організацій. Застосування розроблених методів розподілу ресурсів і торгів на об’єктах упровадження дозволило підвищити ефективність використання ресурсів та зменшити вплив суб’єктивних чинників. Для прогнозування обсягів тіньової економіки розроблені моделі групової поведінки платників податків з урахуванням впливу на неї чинників інерції та конформізму. Ідентифікація параметрів моделей заснована на методиках оцінки обсягів тіньової діяльності та на використанні офіційної статистики. Останнім часом інтереси Віктора Яковлевича спрямовані на створення теорії багаторівневого управління ресурсами організацій. Ця теорія виходить з принципів праксеології та тісно кореспондується із концепцією Enterprise resource planning (ERP-система). Результати досліджень застосовані при удосконаленні моделей управління на низці підприємств м. Харкова. Упродовж 2012–2015 рр. В.Я. Заруба — відповідальний від НТУ «ХПІ» виконавець міжнародного проекту TEMPUS «INNOLAB — Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних платформ для навчання підприємництву та розкриття інноваційного потенціалу університетів в постсоціалістичних країнах». Опублікував 190 наукових та навчально-методичних праць, зокрема 10 монографій та 3 підручники. Підготував 7 кандидатів та 2 докторів наук. Був членом наукової ради МОН України за секцією «Економіка», брав участь в опонуванні багатьох докторських і кандидатських дисертацій, член кількох спеціалізованих рад. Виступив одним із засновників громадських організацій «Українська асоціація маркетингу» та «Українська асоціація економічної кібернетики», безпосередньо сприяв створенню фахових журналів «Маркетинг в Україні» та «Економічна кібернетика». За плідну діяльність у галузі освіти і науки нагороджений відомчими знаками «Відмінник освіти України», «Петро Могила», грамотами Чернівецької та Харківської обласних державних адміністрацій. Улюблений вислів: «Хто відкриває школи, той закриває тюрми» (Віктор Гюго).

Viktor Ja. Zaruba
DSc (Economics), PhD (Computer Science), Prof.

Dean of the Faculty of Economic Informatics and Management, NTU «Kharkiv Polytechnic Institute». Fields of research: competitive allocation of resources and bidding for asymmetric awareness of participants; assessment and prediction of the shadow activity in branches of economy, group behaviour of economic agents; resource management of organization at many levels.