СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДоброскок Ірина  Іванівна

Доброскок
Ірина Іванівна

Завідувач кафедри професійної освіти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор.
Народилася 28 червня 1967 р. у м. Переяслав-Хмельницький Київської області. Закінчила школу із золотою медаллю. Вищу освіту здобула у Київському державному інституті іноземних мов, вчитель французької мови. У 2009 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Педагогічну діяльність розпочала на посаді старшої піонервожатої середньої школи № 2 м. Переяслава-Хмельницького. Згодом обіймала посади директора міського Будинку піонерів, вчителя французької мови школи № 5. З 2002 р. після закінчення аспірантури працювала на кафедрі соціальної педагогіки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У 2004–2011 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри. З 2012 р. — завідувач кафедри професійної освіти. Досліджує проблеми професійної підготовки педагогічних кадрів у соціально-педагогічному, порівняльному, управлінському

аспектах; розвиток професійної та наукової комунікації у сучасних умовах цивілізаційних та євроінтеграційних змін. Є координатором міжнародних культурно-освітніх проектів із партнерами країн Північної Європи. Під керівництвом Ірини Доброскок виконуються докторські, захищено 8 кандидатських дисертацій, розробляється наукова тема «Педагогічні засади загальнокультурного і професійного розвитку особистості майбутнього фахівця у системі неперервної освіти». Навчально-методичні посібники, програми, які написала Ірина Іванівна, широко використовуються у ВНЗ України. Автор та співавтор понад 90 наукових праць, серед яких 4 монографії, 15 навчально-методичних посібників. Зокрема, монографії «Теорія і практика організації навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів», «Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі; навчальні посібники «Організація сучасної ділової комунікації», «Превентивна педагогіка», «Соціальна педагогіка: професія і покликання», «Іміджеологія» та інші. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «Теорія та методика професійної освіти, загальна педагогіка та історія педагогіки» університету. З 2016 р. працює у складі науково-методичної комісії із загальної та професійної освіти сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Входить до редакційної колегії міжнародного наукового рецензованого журналу «Professional Studies: Theory and Practice», вітчизняних фахових наукових видань «Рідна школа», «Український педагогічний журнал», «Гуманітарний вісник. Серія: педагогіка», «Теоретична і дидактична філологія», головний редактор збірника наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технологія». Голова правління громадського об’єднання «Благодійний фонд імені Марії Буряк», керівник кількох соціально-педагогічних проектів, в тому числі для дітей з особливими потребами. За громадську, благодійницьку діяльність, відродження духовності в Україні та утвердження Помісної Української Православної Церкви нагород­жена орденом св. великомучениці Варвари. Нагороджена грамотою НАПН України, почесною грамотою МОН України, нагрудними знаками «Відмінник освіти України» та «Петро Могила» та ін.

Iryna I. Dobroskok
Corresponding Member of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, DSc (Pedagogy), Prof.

Chairperson of Professional Education Department, the H. Skovoroda State Pedagogical University of Pereiaslav-Khmelnytskyi. Fields of research: professional training of teaching staff in social, pedagogical, comparative, and administrative aspects; development of professional and scientific communication in the modern conditions of civilization and European integration changes.