СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШакун Василь  Iванович

Шакун
Василь Iванович

Професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, віце-президент академії наук вищої освіти України

Доктор юридичних наук, професор, член-корес­пондент НАПрН України, академік Академії наук вищої освіти, заслужений діяч науки і техніки України.
Кримінальне право та кримінологія — галузь професійної діяльності, якій присвятив життя професор В. І. Шакун. Василь Іванович висунув ідею створення в Україні цілеспрямованої, науково обґрунтованої системи запобігання злочинності. З цією метою запропонував започаткувати в державі кримінологічну експертизу всіх законодавчих актів. Народився 1 грудня 1947 р. у с. Опришки Полтавської області. Навчався на юридичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). У 1976 р. закінчив Київську вищу школу МВС СРСР. У 1971–1976 рр. працював інспектором, старшим інспектором у Південно-

Західному управлінні транспортної міліції (м. Київ). З 1976 по 1984 рр. — на партійній роботі. Педагогічна діяльність Василя Івановича розпочалася в 1984 р. у Київській вищій школі МВС СРСР, яка нині має статус Національної академії внутрішніх справ. До 2012 р. працював першим проректором академії, нині — професор кафедри кримінального права. Кандидат юридичних наук — з 1990 р., доктор юридичних наук — з 1996 р. За результатами наукової роботи опублікував понад 100 наукових праць, серед яких: «Попередження злочинності в адміністративному районі великого міста» (1990), «Урбанізація і злочинність» (1996), «Суспільство і злочинність» (2003), «Кримінальне право: Підручник: Частина особлива» (1998), «Виправно-трудовий кодекс України: Науково-практичний коментар» (за ред., 2000), «Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України: монографія» (2011). Особливе місце у працях В. І. Шакуна займають проблеми виявлення причин та умов, які створюють економічну основу поширення злочинності, визначення меж впливу кримінально-правової системи на злочинність. Виходячи з реалій сьогодення, Василь Іванович стверджує, що результативним знаряддям запобігання злочинності досі залишається принцип невідворотності покарання. Реальне запровадження цього принципу в практику діяльності органів кримінальної юстиції — єдино правильний шлях у протидії злочинності. Безпосередній учасник розробки ряду законопроектів та нормативних актів. Автор «Концепції реформ органів кримінальної юстиції». Організаційні вміння та досвід у юридичній галузі Василь Іванович застосував, працюючи науковим консультантом Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, як голова Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук НАПрН України. Є членом експертної ради з права МОН України, ради з юридичної освіти і науки МОН України, редакційної ради «Вісника Верховного Суду України» тощо. Має нагороди. Є членом науково-консультативної ради Верховного суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Vasyl I. Shakun
DSc (Law), Prof., Corresponding Member of NALS of Ukraine, Honoured Scientist of Ukraine.

Professor of Criminal Law Department, National Academy of Internal Affairs of Ukraine. Fields of research: problems of identifying the causes and conditions that create the economic basis of crime spreading, defining boundaries of the impact of criminal legal system on crime.