СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШалімова Наталія  Станіславівна

Шалімова
Наталія Станіславівна

Завідувач кафедри аудиту та оподаткування Кіровоградського національного технічного університету

Доктор економічних наук, професор.
Значний вплив на становлення Наталії Станіславівни Шалімової як науковця мало поєднання наукових досліджень у двох сферах: аудиту та соціальної економіки і політики. У колі інтересів: історія і теорія аудиту, історія та розвиток фінансової звітності, обов’язковий аудит в системі соціально-економічних відносин, соціальна економіка і політика, адміністрування податків та податкове планування, економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності. Народилася 10 листопада 1974 р. у с. Велика Виска Маловисківського району Кіровоградської області. Вищу освіту здобула у 1996 р. на економічному факультеті Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування (нині — КНТУ) за спеціальністю «Облік, контроль і аналіз господарської діяльності». Навчалася в аспірантурі цього закладу. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методів обґрунтування розміру мінімальної заробітної плати» в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України

(м. Київ), у 2013 р. — докторську дисертацію на тему «Аудит в системі соціально-економічних відносин України» в КНЕУ імені Вадима Гетьмана». З 1996 р. працює на кафедрі аудиту та аналізу господарської діяльності (асистент, старший викладач, доцент), яку у 2005 р. перейменовано на кафедру аудиту та оподаткування. З 2003 р. — виконуюча обов’язки завідувача цієї кафедри, у 2014 р. — професор, з квітня 2015 р. — завідувач. Під керівництвом Наталії Станіславівни кафедра розширила перелік спеціальностей з підготовки бакалаврів та магістрів. Активно займається міжнародною діяльністю, зокрема, бере участь у просуванні програми співпраці між Кіровоградським національним технічним університетом та Вищою Школою Економіки (WSG) (м. Бидгощ, Польща) стосовно підготовки магістрів з обліку і аудиту. Має сертифікат аудитора України. Наталія Шалімова — автор понад 150 публікацій, з них — 120 наукового та 30 — навчально-методичного характеру. Видано одноосібну монографію з питань соціально-економічних аспектів аудиту, є співавтором 4 монографій, 2 підручників з грифом МОН України — «Аудит», один з яких з грифом Аудиторської палати України, 3 навчальних посібників з грифом МОН України («Звітність підприємств», «Аудит»). У 2005–2007 рр. — відповідальний виконавець роботи «Планування та адміністрування податкових надходжень як складова соціально-економічного розвитку регіону» на замовлення Кіровоградської облдержадміністрації. У 2009 р. — співвиконавець роботи «Впровадження та фінансування енергозберігаючих технологій на підприємствах олійно-жирової промисловості». Н. С. Шалімова — головний редактор фахового збірника «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки», член спеціалізованої вченої ради вишу. Нагороджена почесними грамотами Кіровоградського обласного відділення Української спілки промисловців і підприємців, Кіровоградської обласної держадміністрації. Одружена, разом з чоловіком Володимиром Володимировичем Шалімовим, заступником декана факультету обліку та фінансів з виховної роботи КНТУ, виховує доньку Катерину. Життєве кредо: «Натхнення існує. Воно приходить під час наполегливої праці. А єдине, чим ви можете повністю управляти, — це ваші думки. Користуйтеся ними правильно».

Nataliia S. Shalimova
DSc (Economics), Prof.

Chairperson of Audit and Taxation Department, Kirovohrad National Technical University. Fields of research: history and theory of audit, history and development of financial reporting, statutory audit in the system of socio-economic relations, social economy and politics, tax administration and tax planning, economic security of state and enterprises.