СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТаран Віталій Михайлович

Таран
Віталій Михайлович

професор, Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Національного університету харчових технологій (1999–2013)

Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Провідний науковець Віталій Михайлович Таран розробив теоретичні основи технологічних процесів та запропонував низку нових апаратів для харчової та фармацевтичної промисловості. Народився 19 листопада 1939 р. у м. Алушта (АР Крим). Закінчив механічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині — Національний університет харчових технологій). Професійний шлях почав начальником ремонтно-механічного цеху, а згодом головним механіком Джанкойського консервного заводу. З 1965 р. Віталій Михайлович — аспірант кафедри процесів і апаратів рідного інституту. Обіймав посади асистента, старшого викладача, доцента кафедри процесів і апаратів. У 1970 р. захистив кандидатську, у 1989 р. — докторську дисертації. З 1989 р. — професор кафедри машин і апаратів харчових виробництв. З 1999 по 2013 рр. — завідувач кафедри машин і апаратів

харчових та фармацевтичних виробництв Націо­нального університету харчових технологій (НУХТ). Науковим напрямом дослідження професора В. М. Тарана є теоретичне обґрунтування і розробка методів інтенсифікації в колонних апаратах з використанням прийомів циклічного і направленого вводу фаз. Встановив величини основних гідродинамічних і масообмінних характеристик розроблених контактних пристроїв та визначив кількісні співвідношення, які зв’язують ефективність ступеню контакту і параметри структури потоків у колонних апаратах. Розробив математичні моделі циклічних процесів. Науково обґрунтував спосіб організації контрольованих циклів, який забезпечує максимальну ефективність проведення процесів масообміну. Контактні пристрої і нові гідродинамічні режими на прикладі процесів ректифікації та сорбції впроваджені в промисловість. Науковий доробок Віталія Тарана становить понад 400 наукових праць, у тому числі 42 авторських свідоцтв і патентів з інтенсифікації масообмінних процесів харчових виробництв, а також понад 55 нав­чальних посібників і методичних розробок. Підготував у співавторстві підручники «Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості», «Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування» та ін. Під керівництвом професора В. М. Тарана захищено 11 кандидатських дисертацій. Був вченим секретарем секції «Харчова промисловість», членом редколегій багатьох наукових збірників, членом декількох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій та експертної ради з технології харчової та легкої промисловості ВАК України.

Vitalii M. Taran
DSc (Engineering), Prof, Honoured Worker of Education of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Chairman of the Department of Machinery and Equipment for Food and Pharmaceutical Industries, National University of Food Technologies (1999–2013). Fields of research: theoretical substantiation and development of methods of intensification in columnar devices using techniques of periodic and directio­nal input phases.