СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтрелковська Iрина Вікторівна

Стрелковська
Iрина Вікторівна

Директор Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Здобутки І. В. Стрелковської на ниві освіти й нау­ки — результати роботи ерудованого та високо­кваліфікованого фахівця, педагога, що досконало володіє методикою викладання, активного ініціатора передових ідей у науковій та навчальній роботі. Народилася Ірина Вікторівна 20 березня 1960 р. у м. Донецьк. Жага до знань проявилася у відмінному навчанні: золота медаль після школи, диплом з відзнакою математичного факультету Донецького державного університету. У 1988 р. захистила дисертацію на тему «Апроксимація сплайн-функціями в областях з квазіконформною границею» та здобула ступінь кандидата фізико-математичних наук. Трудову діяльність розпочала вчителем школи Південної групи військ (Угорщина). З 1991 р. працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова. За роки роботи в академії пройшла шлях від старшого викладача кафедри вищої математики до професора. З 1999 р. — заступник декана

факультету автоматичного електрозв’язку, з 2000 р. — декан факультету інформаційних мереж. У 2010 р. захистила дисертацію на тему «Теорія та методи сплайн-апроксимації в телекомунікаціях» та здобула ступінь доктора технічних наук. У 2013 р. призначена деканом факультету інфокомунікацій, з того ж року очолює Навчально-науковий інститут інфокомуінкацій та програмної інженерії (ННІ ІКПІ). Дослідниця створила в ННІ ІКПІ передове середовище підготовки висококваліфікованих фахівців галузі, які задовольняють найвищі вимоги як з професійної точки зору, так і вимоги ринку праці. Зусиллями Ірини Вікторівни з 2005 р. в ННІ ІКПІ створені групи Technical Elite Groups з англійською мовою викладання. Багато часу вчена приділяє нав­чальній та науковій роботі зі студентами, під її керівництвом започаткована наукова школа «Теоретичні основи інфокомунікацій на базі тензорного аналізу, сплайн- та вейвлет-функцій». Молоді науковці інституту є переможцями у конкурсах ІТ- та телекомунікаційної галузей (ІТ-планета, ІТ-Universe). Науковий доробок — 168 наукових та навчально-­методичних праць, серед них: 65 наукові статті, 3 патенти на винахід, 45 тез доповідей на науково-технічних конференціях, 4 підручники та 2 навчальні посібники з грифом МОН України, підручник і навчальний посібник з грифом Міністерства транс­порту та зв’язку України, підручник, 33 навчальні посібники, 13 методичних посібників. Постійний член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій ОНАЗ ім. О. С. Попова, ДУТ та ХНУРЕ. Бере участь у роботі комісій з акредитації та ліцензування напрямів підготовки бакалаврів, магістрів і спеціалістів різних ВНЗ України. Входить до редколегій значної кількості наукових видань. Заступник голови комісії ради ректорів ВНЗ Одеського регіону з прийому студентів до ВНЗ та післядипломної освіти Одеського регіону. Результати плідної діяльності І. В. Стрелковської по праву відзначені подяками Кабінету Міністрів України та міністра транспорту та зв’язку Украї­ни, почесними грамотами Державного комітету зв’язку та інформатизації України, Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації, Державної адміністрації зв’язку, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Удостоєна звання почесного зв’язківця України. Одружена, має доньку та онуку. Життєве кредо: «Роби все від тебе залежне, а там, як Бог дасть».

Iryna V. Strelkovska
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Director of the Research Institute for Infocommunication and Software Engineering, Odessa National Aca­demy of Telecommunications named after O.S. Popov. Fields of research: theoretical foundations of infocommunications based on tensor analysis, spline and wavelet functions, mathematical models in telecommunications.