СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСахненко Микола  Дмитрович

Сахненко
Микола Дмитрович

Завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України.
Відомий вчений Микола Дмитрович Сахненко активно впроваджує у вишах Харківщини новітні інформаційні технології. Він є фундатором наукового напряму «Електрохімічний дизайн, діагностика і прогнозування властивостей функціональних покриттів». Народився 11 травня 1949 р. у Харкові. У 1972 р. закінчив із відзнакою факультет технології неорганічних речовин Харківського політехнічного інституту. Працював асистентом, з 1983 р. — доцент, з 2000 р. — професор кафедри технічної електрохімії, з 2012 р. — завідувач кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ». З 1984 р. керує науково-дослідними роботами, спрямованими на створення ресурсо- та енерго­зберігаючих технологій, ефективних засобів протикорозійного захисту та корозійного моніторингу, технології мікроплазмового формування захисних, зносостійких та каталітичних покриттів, високопровідних матеріалів і мультифероїків, синергетичних сплавів і композитів. Створив програму і викладає єдину в Україні навчальну дисципліну «Нормативні

документи та вимоги до дисертаційних робіт і атестаційних справ здобувачів наукових ступенів». Під керівництвом М. Д. Сахненка захищено 10 кандидатських дисертацій. Він є автором 700 наукових праць, серед яких 6 монографій, 6 підручників і навчальних посібників, 80 патентів і авторських свідоцтв. Наукові розробки відзначені золотими медалями на Міжнародних салонах винаходів і нових технологій, дипломами Міжнародного конкурсу інвестиційних проектів «Харківські ініціативи» за кращий проект у сфері високотехнологічного машинобудування та Всеармійському конкурсі Міністерства оборони України «Кращий винахід року» у номінації «Утилізація надлишкових озброєнь, військової техніки, боєприпасів та ракет». Брав участь у виконанні досліджень в рамках програм ЄС і Об’єднаного Королівства — INTAS і STCU та Угодами про співпрацю з Інститутом фізичної хімії АН Польщі. Активно працює у складі Наукової ради НАН України з проблеми «Електрохімія» та Міжвідомчої науково-технічної ради при президії НАН України з проблем корозії і протикорозійного захисту. Входить до складу вчених рад із захисту дисертацій, в 2006–2011 рр. працював в Експертній раді ВАК України, а з 2011 р. — МОН України. Організатор Міжнародної конференції «Ярмарок інновацій. Інвестиції в нанотехнології» (2010), фундатор Все­українських конференцій «Молодіжний електрохімічний форум» (2008–2010). Нагороджений грамотою та відзнакою «За наукові досягнення» МОН України, Асоціації корозіоністів України. Дружина Марина Ведь — професор, доктор технічних наук. Син Максим — фахівець в галузі ІТ.

Mykola D. Sakhnenko
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of Physical Chemistry Department, Natio­nal Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute». Fields of research: electrochemical design, diagnostics and prediction of functional coating properties; resource and energy saving technologies, effective means of corrosion protection; technology of microplasma formation of protective, wear-resistant and catalytic coatings, high-conductive materials and multiferroics, synergetic alloys and composites.