СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРудько Георгій  Iлліч

Рудько
Георгій Iлліч

Завідувач кафедри екології, екологічного контролю та аудиту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин

Доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Академії гірничих наук України.
Засновник медичної геології, Георгій Ілліч Рудько здійснив вагомий внесок у вивчення впливу геологічного та суміжного середовища на здоров’я населення, розробив методичну оцінку ресурсного потенціалу територій. Народився 24 березня 1952 р. у с. Шуга Тюменської області (Росія). У 1974 р. закінчив геологічний факультет Львівського державного уні­верситету ім. І. Я. Франка. Направлений за розподілом у Західно-­Сибірське територіальне гео­логічне управління «Зап­сибгеология», де вивчав можливості комплексного використання мінеральної сировини соляних озер Західного Сибіру. У 1978 р. повернувся в Україну, без відриву від виробництва закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету та аспірантуру

Пермського університету. У Москві захистив кандидатську дисертацію «Геодинаміка та прогноз зсувів у межах Південно-Східного Передкарпаття». Провів аналогічні дослідження у Карпатському регіоні, у 1992 р. захистив докторську дисертацію. Очолював геолого-екологічний центр Державного геологічного підприємства «Західукргеологія». У 1996 р. захистив другу докторську дисертацію за результатами експедицій на Кавказі та Середній Азії. З 1995 р. Георгій Ілліч розвиває новий науковий напрям — медичну геологію. Розробив систему прогнозування інженерного захисту території будь-якого регіону України від катастроф і небезпечних геологічних процесів. У колі наукових інтересів — геологія родовищ корисних копалин; інженерна, медична, економічна, екологічна геологія; геоморфологія, геоекологія. Автор понад 500 наукових праць, з них 62 моно­гра­фії, понад 40 методичних розробок для гео­лого­роз­відувальної галузі, 15 підручників для вузів та регіо­наль­ні програми. Під керівництвом Георгія Ілліча захищено 2 докторські та 7 кандидатських дисертацій. У 1996 р. заснував та очолив кафедру екологічної та інженерної геології і гідрогеології геологічного факультету Львівського національного університету іме­ні Івана Франка. З 2000 р. — головний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН?України. У 2001–2004 рр. — начальник управ­ління гідрогеологічних та інженерно-геологічних робіт НАК «Надра України». З 2004 р. очолює Державну комісію України по запасах корисних копалин. У 2005 р. захистив третю докторську ди­сертацію за спеціальністю «Екологічна безпека». За ініціативи Георгія Ілліча у 2006 р. створено кафедру гео­лого-економічної експертизи мінеральної сировини як структурний підрозділ Інституту професійного розвитку «Надра». У 2009 р. очолив кафедру економічної геології ВНЗ «Інститут Тутковського». Представник України у Спеціалізованій Групі Експертів ЄЕК ООН з гармонізації термінології щодо запасів і ресурсів корисних копалин. Постійно спів­працює з міжнародними та національними організаціями, серед яких Товариство нафтових інженерів (SPE), Організація країн-експортерів нафти (ОРЕС), Міжнародна агенція з атомної енергії (ІАЕА) та ін. Почесний розвідник надр України, нагороджений медалями В. І. Лучицького, Л. І. Лутугіна, відзнакою МНС.

Georgii I. Rudko
DSc (Geology and Mineralogy), DSc (Geography), DSc (Engineering), Prof., Academician the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, Academician of the Academy of Mining Sciences of Ukraine.

Chairman of the Department of Ecology, Environmental Monitoring and Audit, the State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, Chairman of State Commission of Ukraine on Mineral Resources. Fields of research: geology of mineral deposits; engineering, medical, economic and environmental geo­lo­gy; geomorphology, geoecology.