СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРибак Тимофій  Iванович

Рибак
Тимофій Iванович

Завідувач кафедри «Технічної механіки, сільськогосподарських машин і транспортних технологій» Тернопільського національного технічного університету (ТНТУ) імені Івана Пулюя

Доктор технічних наук, професор, академік АІН України, заслужений працівник освіти України.
У доробку Тимофія Івановича Рибака — створення аналітично-експериментальних основ розробки нових та удосконалення існуючих засобів сільськогосподарського виробництва. Засновник наукової школи «Пошукове конструювання та оптимізація ресурсу мобільних сільськогосподарських машин», яка з 1990 р. функціонує у ТНТУ імені Івана Пулюя. Аналітичне підґрунтя та прикладний сенс в нап­рямку діяльності наукової школи: «Модифікація методу мінімуму потенціальної енергії деформації конструктивних структур з введенням домінуючої потенціальної енергії деформації від депланації та Правила Лейбніца в диференціюнування підінтегральних функцій потенціальних енергій деформації», що призвело до розв’язку цілого класу інженерно-конструкторських задач. Науковці даного напрямку проводять модернізацію існуючих та створення нових засобів

технологій вирощування, збирання та переробки сільськогосподарських культур. Розроблені професором Т. І. Рибаком науково-­технічні основи проектування мобільної сільсько­господарської техніки знайшли відображення у його працях, наприклад: «Методы оценки несущей способности и долговечности машин для химической защиты в растениеводстве» (1985) — за фундацією відповідального редактора монографії Я. С. Підстригача, провідного академіка, праця була сприйнята (ВИСХМ імені Горячкіна В. П.) як базова для створення технічних засобів сільського господарства в СРСР. Наукові результати публікував у провідних на той час виданнях: «Наукова думка» (Київ); «Тракторы и с/х машины» (Москва), отримав ряд патентів на винаходи. Захистив кандидатську (1972), докторську дисертації (1987), після чого очолив кафедру «Технології машинобудування» Львівської політехніки. З 1990 р. і до сьогодні — завідувач кафедри ТНТУ імені Івана Пулюя. Народився 9 березня 1932 р. у селі Староміщина Підволочиського району Тернопільської області. У 1964 р. закінчив механіко-математичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочав керівником групи, бригади, згодом — начальником конструкторського відділу ГСКТБ «Львівхімсільхозмаш». Професор Т. І. Рибак — автор 12 фундаментальних монографій, має понад 400 публікацій та 25 авторських свідоцтв на винаходи. Під його керівництвом захищено 4 докторських, понад 20 кандидатських дисертацій. Очолює 24 роки поспіль спеціалізовану вчену раду з захисту докторських (кандидатських) дисертаційних робіт за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Починаючи з 1997 р., провів 8 міжнародних кон­ференцій «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі» (Україна–Туреччина). За матеріалами конференцій видані наукові збірники, об’ємом 550–700 сторінок кожен. За відродження і зміцнення державності України нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня; за видатний внесок з пропагування та впровадження у життя надбань української національної педагогіки — медаллю імені Григорія Ващенка.

Tymofij I. Rybak
DSc (Engineering), Prof., Honoured Worker of Education of Ukraine, Academician of the AES.

Chairman of the Department of Engineering Mecha­nics, Agricultural Machinery and Transport Technolo­gies, Ternopil Ivan Puluj National Technical University. Fields of research: exploratory design and optimization of resource of mobile agricultural machinery; mo­dernization and creation of new advanced technolo­gy means of growing, harvesting and processing of crops.