СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРемезова Олена  Олександрівна

Ремезова
Олена Олександрівна

Старший науковий співробітник відділу геології родовищ корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України

Доктор геологічних наук, доцент, член-корес­пондент Академії гірничих наук України.
Провідний геолог Олена Олександрівна Ремезова працює в галузі металогенії, геології родовищ корисних копалин, палеогеографії. Досліджує розсипи бурштину Українського Полісся. Розробляє перспективні напрями і об’єкти пошуку корінних родовищ титану. Наукові розробки закладені в основу створення державного холдингу «Титан України». Народилась 23 травня 1965 р. у м. Житомир. Закінчила з відзнакою географічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Нав­чалась в Житомирському державному технологічному університеті на факультеті перепідготовки спеціалістів, кваліфікація — інженер-програміст. Трудовий шлях почала у 1985 р. лаборантом лабораторії палеогеоморфологічного аналізу географічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Студенткою працювала у Житомирській геологорозвідувальній експедиції в смт Нова Борова

Володарськ-Волинського району Житомирської області. У 1987 р. — старший технік-геолог, згодом — геолог Іршинської партії Житомирської ГРЕ. Працювала на розвідці Валки-Гацківського і Злобицького розсипних родовищ ільменіту, створила кадастр родовищ, рудопроявів та точок мінералізації титану і фосфору Коростенського плутону, досліджувала Давидківське, Федорівське корінні родовища фосфор-титанових руд, брала участь у геолого-розвідувальних роботах на Верхньо-Іршинському та Красноріченському ільменітових розсипах. З 1992 по 1994 рр. — геолог ІІ категорії Житомирської ГРЕ. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію. Упродовж 1997–2006 рр. — доцент кафедри геотехнологій ЖДТУ. Проходила стажування у Пармському університеті (Італія). Розробила 15 курсів різних дисциплін для гірничих спеціальностей. У 2012 р. в Інституті геологічних наук НАН України захистила докторську дисертацію «Розшаровані титаноносні інтрузиви габро Коростенського плутону (північно-західна частина Українського щита)». З листопада 2009 р. — старший науковий співробітник відділу геології родовищ корисних копалин Інституту геологічних наук НАНУ. Займається розробкою геолого-генетичних та структурно-­геодинамічних моделей розшарованих титаноносних інтрузій, дослідженнями умов формування багатого титанового зруденіння, палеогеографічними і палеогеоморфологічними реконструкціями процесів утворення розсипів мінералів титану і циркону. Створила геолого-генетичну модель формування титаноносних інтрузій габро на прикладі Коростенського плутону Українського щита. Вперше розробила модель утворення Коростенського плутону в зв’язку з плюм-тектонікою і з позицій еволюції густини магматичного розплаву, появи кумулятивного плагіоклазу та обґрунтувала металогенічну спеціалізацію плутону на титан. Розробила серії палеогеоморфологічних карт північної частини Українського щита, на основі яких виконано прогноз нових перспективних ділянок розсипів. О. Ремезова — автор 170 наукових праць, член спецради по захисту кандидатських і докторських дисертацій, підготувала 2 кандидати наук. Життєве кредо: «Оптимізм, помножений на завзяття, відданість своїй справі, здобуття нових знань — це шлях до успіху».

Olena O. Remezova
DSc (Geology), As. Prof., Corresponding Member of the Academy of Mining Sciences of Ukraine.

Senior Researcher of Mineral Deposit Geology Department, Institute of Geological Sciences, the NAS of Ukraine. Fields of research: development of geological-genetic and structural-geodynamic models of layered titanium intrusions, conditions of rich titanium mineralization formation, paleogeographic and paleogeomorphologic reconstructions of the processes of titanium and zircon placers formation.