СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРеєнт Олександр  Петрович

Реєнт
Олександр Петрович

Заступник директора Інституту історії України НАН України, Голова Національної спілки краєзнавців України

Член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки.
Знаний дослідник історії України, Олександр Петрович Реєнт вніс вагомий внесок у вивчення краєзнавства України ХІХ–ХХ ст. Народився 10 травня 1949 р. у с. Дяківці Літинського району на Вінниччині. У 1975 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького (Національній педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). Невдовзі Олександр Реєнт — аспірант Інституту історії АН УРСР (1977–1980), молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історії Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни. У 1981 р. захистив кандидатську ди­сертацію «Робітничий клас радянської України на завершальному етапі громадянської війни (1920)», у 1994?р. — докторську «Робітники України в 1917–1920 рр. (соціально-політичні та економічні зміни)». З 1994 р. — заступник директора з наукової роботи,

з 1999 р. — завідувач відділу історії України ХІХ – поч. ХХ ст. Інституту історії України НАН України. У колі наукових інтересів — проблеми теорії та методології історичної науки, історіографії, націогенезу і державотворення, соціально-економічного та політичного життя, національно-визвольних і суспільно-політичних рухів у ХІХ–ХХ ст., історії церкви. Автор понад 600 наукових публікацій, у тому числі близько 40 індивідуальних і колективних монографій, енциклопедично-довідкових видань, 10 підручників та посібників. Підготував понад 30 кандидатів та докторів наук. Член спеціалізованих вчених рад із захисту ди­сертацій Інституту історії України НАН України та Донецького національного університету. Голова Експертної ради з історичних наук (1997–2001) та член президії ВАК України (2009–2011), член ДАК Міністерства освіти і науки України (2004–2009). Ініціатор науково-методологічного проекту «Україна Соборна», голова однойменного збірника наукових статей. Олександр Петрович з 2005 р. — завідувач кафедри всесвітньої історії та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, з 1999 р. — почесний професор Ізмаїльського державного педагогічного університету, з 2011 р. — почесний доктор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди та почесний професор Кам’янець-Подільського національного університету. Член редакційних рад і редколегій провідних наукових періодичних видань і збірників («Український історичний журнал», «Проблеми історії України ХІХ – поч. ХХ ст.», «Історичний журнал», «Ucrainica Polonica», «Історія України: маловідомі імена, події, факти», «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики», «Український історичний збірник»), кількох міждисциплінарних журналів. Проводить роботу також у Малій академії наук. Нагороджений орденами «За заслуги» II та III ступенів, почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, відзнаками НАН України. З дружиною Валентиною Іванівною навчалися на одному факультеті. Виховали двох доньок. Наталія — доктор філологічний наук, професор, Олена — кандидат юридичних наук. Має двох онучок та онука.

Oleksandr P. Reient
Corresponding Member of the NAS of Ukraine, DSc (History), Prof.

Deputy Director of the Institute of History of Ukraine, the NAS of Ukraine. Fields of research: theory and methodology of historical sciences, historiography, nation-building and state-building, socio-economic and political life, national liberation, social and political movements in the 19–20 centuries, history of the church.