СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНовіков Володимир  Павлович

Новіков
Володимир Павлович

Завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»

Доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Народився 14 жовтня 1958 р. у м. Львів. У 1980 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія барвників та проміжних продуктів». Захистив кандидатську ди­сертацію (1984), докторську (1995) за спеціальністю «Органічна хімія». У 1996 р. отримав наукове звання професора. З 1995 р. дотепер займає посаду завідувача кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка». У колі наукових інтересів Володимира Новікова: пошук і розробка нових лікарських препаратів синтетичного, біотехнологічного та природного походження; синтез і дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей, а також біологічної активності нових біологічно-активних сполук серед речовин хіноїдної структури, N-, S-, P-гетероциклічних похідних, естерів тіосульфокислот і біополімерів; тонкий органічний синтез; біологічний скринінг (антибактеріальна, фунгіцидна, рістрегулюючих, антиоксидантна

активність); квантово-хімічні розрахунки, математичний дизайн і оптимізація біотехнологічних процесів; фітохімія, якісний і кількісний аналіз рослинної сировини; розробка технологічних аспектів продуктів органічного синтезу і фармацевтичних препаратів; утилізація промислових відходів і військових боєприпасів; проблеми охорони нав­колишнього середовища, екології та біотехнології. Під керівництвом Володимира Новікова захищено 25 кандидатських та 1 докторська дисертації, ведеться підготовка 5 аспірантів, виконуються 4 докторські дисертації. Автор і співавтор понад 900 наукових робіт: 9 монографій, 276 статей у наукових журналах, 531 тез на конференціях, 11 навчальних посібників і підручників, 30 патентів, 2 авторських свідоцтв, 107 науково-методичних розробок. Започаткував та провів разом з колективом кафедри 7 науково-практичних конференцій із залученням іноземних фахівців, в тому числі Нобелівських лауреатів Жан-Марі Лена і Роальда Хофмана. Заступник голови наукової-методичної комісії «Біотехнологія» МОН України, член експертної ради Департаменту атестації кадрів МОН України, член Наукової ради МОН України «Біологія, біотехнологія, харчування», член спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій з фармацевтичних та хімічних наук. Член вчених рад Інституту хімії та хімічних технологій і вченої ради Національного університету «Львівська політехніка». Володимир Новіков входить до складу редакційних колегій 6 наукових видань: «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» (Національний фармацевтичний університет, м. Харків); «Фармацевтичний часопис» (Тернопільський Державний медичний уні­верситет ім. І. Я. Горбачевського); «Chemistry and Chemical Technology» (НУ «Львівська політехніка»); «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка»; «Вісник НУ «Львівська політехніка»; журнал «Chemin Technologi» (Каунаський технологічний університет). За сумлінну і плідну працю на ниві науки нагороджений медаллю «За трудову відзнаку» (1986), подякою Прем’єр-міністра України (2009), почесними грамотами університету, має титул «Soros Associate Profesor» (1995). Одружений, має двох синів. Життєве кредо: «Світом править краса, доброта і розум».

Volodymyr P. Novikov
DSc (Chemistry), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chairman of the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechno­logy, Lviv Polytechnic National University. Fields of research: searching and development of new drugs of synthetic, biotech and natural origin; recycling of industry waste and military ammunition; environmental protection issues, ecology and biotechnology.