СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНекос Алла  Наумівна

Некос
Алла Наумівна

Завідувач кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Доктор географічних наук, професор.
Діяльність А. Н. Некос є вагомим внеском у розвиток екологічної освіти й науки, адже загалом за її участі, співавторства та керівництва реалізовано понад 30 науково-дослідних проектів. Важливою була участь Алли Наумівни у науковій еколого-експертній оцінці «Робочого проекту створення глибоководного суднового ходу р. Дунай — Чорне море на українській ділянці дельти». Народилася 18 квітня 1959 р. у м. Харків. Після закінчення середньої школи працювала техніком-картографом у військовій частині. У 1977–1983 рр. навчалася в Харківському державному університеті ім. О. М. Горького (нині — Харківський національний університет імені В.?Н. Каразіна) на геолого-географічному факультеті. З 1983 р. розпочала науково-педагогічну діяльність у НДЧ ХДУ ім. О. М. Горького на посаді молодшого наукового співробітника. Після захисту в 1994 р. кандидатської дисертації «Екологічна освіта та виховання: географічні та педагогічні основи» обіймала посаду доцента кафедри геоекології та

конструктивної географії геолого-географічного факультету. З часу створення у 2007 р. в ХНУ імені В. Н. Каразіна екологічного факультету Алла Наумівна працювала професором кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти, а в 2009 р. очолила цю кафедру. Згодом почала розробляти новий науковий напрям, вивчаючи проблеми екологічної безпеки рослинних продуктів харчування і в 2013 р. захистила докторську ди­сертацію на тему «Конструктивно-географічні засади аналізу формування складу рослинної продукції». Багато років А. Н. Некос була членом науково-­методичної комісії з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної ради МОН України та членом робочих груп зі створення Державного галузевого стандарту вищої освіти України за напрямами «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Екологічна безпека». Також брала участь у виконанні проектів Програм TEMPUS. Нині входить до складу редакційної колегії наукового журналу Харківського національного університету імені В.?Н. Каразіна «Людина та довкілля. Проблеми неоекології», збірників наукових праць «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія» та серія «Геологія — географія — екологія». Є академіком Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності. Автор більш ніж 300 наукових публікацій, серед яких 3 монографії, 24 навчальні підручники та посібники, більшість із них з грифом МОН України, має 2 патенти на корисну модель. Нагороджена почесним знаком «Відмінник ос­віти України». За високі досягнення удостоєна престижної премії імені В.?Н. Каразіна у 2007 та 2013 рр. У 2014 р. отримала подяку Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти. Упродовж багатьох років супутником, науковим наставником, однодумцем та відданим другом був її чоловік, відомий науковець, перший декан екологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна Володимир Юхимович Некос — заслужений діяч науки та техніки України, доктор географічних наук, професор (пішов із життя у 2010 р.). Відомий вислів Геракліта «Характер визначає долю» яскраво ілюструє життєвий шлях Алли Нау­мівни — талановитого педагога й науковця, щирої та життєрадісної людини.

Alla N. Nekos
DSc (Geography), Prof.

Chairperson of Ecological Safety and Environmental Education Department, Ecology Faculty, V.N. Karazin Kharkiv National University. Fields of research: ecology, environmental protection and sustainable natural resources, environmental safety, problems of higher ecological education.