СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНастюк Василь  Якович

Настюк
Василь Якович

Завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Головними напрямами наукових досліджень Василя Яковича Настюка є теоретичні проблеми адміністративного та митного права, теорія національної безпеки і протидія корупції, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, поліції. За його безпосередньої участі розроблено низку стратегічних законів. Народився 9 січня 1952 р. у смт Оратів Іллінецького району Вінницької області. У 1977 р. з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут за спеціальністю «Правознавство», працював асистентом кафедри адміністративного права. З 1980 по 1983 рр. навчався в аспірантурі інституту. У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Державне управління в галузі охорони пам’яток історії і культури». У 2005 р. — докторську дисертацію «Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні».

Вчене звання професора присвоєно у 2007 р. З 1983 по 2001 рр. обіймав посади асистента, доцента, директора Інституту підвищення кваліфікації. У 2001–2004 рр. перебував у докторантурі. З 2005 р. — професор кафедри адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. З 2006 р. — науковий керівник Лабораторії проблем протидії злочинам у сфері державної безпеки та за сумісництвом — професор кафедри адміністративного права. З 2012 р. — завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Василь Настюк брав участь у розробці законів: «Про правовий режим контррозвідувальної діяльності», «Про протидію тероризму», «Про Службу безпеки України», «Про заходи запобігання та протидії корупції», «Про національну стратегію протидії корупції», «Про соціальні стандарти», «Про енергетичний моніторинг». Він є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Підготував 4 докторів та 12 кандидатів наук. Опублікував понад 200 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії «Норми митного права: поняття, види, застосування», «Адміністративно-правові режими у сфері національної безпеки і протидії тероризму», у співавторстві — «Міжнародно-правовий режим протидії тероризму», «Визначення корупційних ризиків та запобігання їм у діяльності органів ДПС України: проблеми теорії та практики», «Корупція, відповідальність, компроміс: адміністративні та кримінальні аспекти», «Адміністративно-правовий захист інформації: проблеми та шляхи вирішення», «Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій XXI століття», «Правова доктрина України» у 5 т. , «Проблеми правової відповідальності». В. Я. Настюк є членом вчених рад Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, редакційних колегій збірників наукових праць НАН України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса та СБУ «Державна безпека України» (юридичні науки). За зміцнення науково-технічного потенціалу держави, багаторічну сумлінну працю Василю Яковичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2013). Одружений, має сина.

Vasyl Ya. Nastiuk
Corresponding Member of the National Academy of Law Sciences of Ukraine, DSc (Law), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chairman of the Department of Administrative Law and Administrative Activities, Yaroslav Mudryi National Law University. Fields of research: theoretical problems of admini­strative and customs law, theory of national security and corruption combating, administrative activities of internal affairs bodies, police.